Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente
De basis, de Wet op de Ondernemingsraden, de WOR.

Bron/meer...
Tags: wet, wor, overheid, instemming

Uitkeringsbedragen 1 juli 2018

Bron/meer...
Tags: overheid

Als er sprake is van een Cao is dit in de meeste gevallen het minimum. Boven de verplichte afspraken zou meer gedaan kunnen worden. Bij voorbeeld het pensioen aanvullen.

Bron/meer...
Tags: overheid, medezeggenschap

Artikel Me Judice "waarom flexibele AOW wel kan".

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, flexibiliteit, overheid

De pensioenfondsen willen af van de uitkeringsbelofte omdat zij deze niet (meer) kunnen waarmaken.

Gemiddelde dekkingsgraad (jan 2016) 97% (>125% nodig voor toezegging: middelloon plus indexatie) is veel te laag.

Als gerekend zou mogen worden met hogere rente, krijgen huidige pensionado's hun toegezegde pensioen, maar wordt er nog meer geld onttrokken aan de pensioenpotten, waardoor jongeren (nog) minder zullen ontvangen.

Loslaten van (solidaire) uitkeringsbelofte, zal vrij mededinging (EU-regels) bevorderen en mogen werkgevers (en werknemers) zelf hun uitvoerder kiezen.

Bron/meer...
Tags: beleggen, instemming, overheid, pensioeninformatie

Commentaar van het FD (registratie vereist) op de "pensioenknip".

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, overheid, pensioenveranderingen, premiestaffels

Commentaar en geschiedenis bij het Instemmingsrecht. Wanneer is er wel/geen instemming van de OR aan de orde bij pensioenregelingen.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, overheid, pensioenrecht

Pensioenvisie kabinet. Pensioenvermogen wordt van de deelnemer, pensioenplicht, degressieve pensioenopbouw (afschaffen premiestaffels), pensioengeld opnemen voor zorg en meer keuzemogelijkheden.

Doorlooptijd ten minste 5 jaar.

Dan zit er een nieuw kabinet.

De vraag is wat tegen die tijd de visie van het kabinet is.

Bron/meer...
Tags: afstand doen van pensioen, overheid, premiestaffels

In het stuk “Flexibiliteit en zekerheid op een dynamische arbeidsmarkt” dat in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is geschreven wordt uitvoering ingegaan op de juridische, arbeidsvoorwaardelijke, economische, maatschappelijke, groeiende ongelijkheid, etc effecten.

Er staat nergens wat de burgers en werkgevers nou zelf moeten doen, omdat de wereld (is) veranderd.

Een mooi item voor Ondernemingsraden om op de agenda van de werkgever te krijgen, immers met het steeds later ingaan van de Aow-ingangsdatum is dit item voor iedere werknemer belangrijk.

Bron/meer...
Tags: demotie, overheid, ongelijke behandeling, solidariteit

Ondanks dat het Nederlandse pensioenstelsel als een van de beste wordt beoordeeld (logisch: we hebben meer dan 1x het BNP van de BV Nederland gespaard), zal het stelsel toch op korte termijn aangepast worden.

Er zitten teveel ongelijkheden in en de kosten lopen teveel op.

Econoom Den Butter bespreekt het SER-advies.

Bron/meer...
Tags: aow, ongelijke behandeling, overheid, solidariteit

Memorie van Antwoord door de Staatssecretaris bij wetsvoorstel versnelde aanpassing Aow-leeftijd

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, overheid, pensioenvervroeging

Kosten toezicht gaan 20-30% omhoog in 2015 en opgeroepen wordt door de AFM om pensioencommunicatie met de deelnemers op te pakken.

Bron/meer...
Tags: overheid, pensioeninformatie

Veel werknemers hebben vragen over hun pensioen. Wijzer in geldzaken kan hen helpen bij het vinden van een antwoord.

Bron/meer...
Tags: aow, overheid, pensioen 2015, solidariteit

Maximale pensioenopbouwpercentages

Bron/meer...
Tags: vraag en antwoord, pensioenmaxima, pensioen 2015, overheid, partnerpensioen maximaal

Pensioenlab is een adviesbureau voor de pensioenwereld.

Bron/meer...
Tags: pensioeninformatie, leeftijd, overheid, solidariteit

Op Findinet (Delta Lloyd) staat ook vrij veel informatie over pensioenregelingen. Bijvoorbeeld een stuk over toeslagen. In de meeste middelloonregelingen wordt een voorwaardelijke toeslagverlening opgenomen. Door de lage rentestand van de afgelopen jaren is er echter niet veel ruimte om te indexeren, waardoor de waarde(ring) van het pensioen jaarlijks door inflatie wordt uitgehold.

Bron/meer...
Tags: toeslagen, pensioeninformatie, beschikbare premie, overheid

TKP schrijft een stuk over medezeggenschap pensioen en de or.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, instemming, overheid, intro

Kamerbrief Koolmees nav Pensioenakkoord

Bron/meer...
Tags: overheid, wet

Pensioenplannen volgens het Regeerakkoord

Bron/meer...
Tags: overheid, pensioenveranderingen, wet

Nieuw pensioenstelsel met individuele pensioenpotten levert volgens Frank den Buter van de Universiteit van Amsterdam nogal wat te overdenken op.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, medezeggenschap, overheid, pensioenveranderingen

Jammer nou. politici leren het echt niet. Als je iets wil veranderen en draagvlak, moet je eerst vertrouwen winnen. Dit kan door transparantie. Niet in achterkamertjes afspraken maken en als voldongen feit op het moment dat het uitkomst (na Brexit) bekend maken. Zo ook de aanpassingen regelgeving in de EG rond beleid pensioenuitvoerders.

Bron/meer...
Tags: beleggen, overheid, transparantie

Pensioenjurist mr Jeroen van Wensen is het niet helemaal eens met de visie van beleidsbepalers over het pensioen. Jeroen wil zijn verhaal graag met jou delen.

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, lage rente, overheid, solidariteit

Werkgeverschecklist pensioen. Vanaf 2016 verplicht!

http://pensioen123.nl/digitaal-voorbeeld/

Bron/meer...
Tags: overheid, pensioeninformatie, pensioenveranderingen

Bij een DC pensioenregeling (beschikbare premie) is de gepensioneerde verplicht om ca. 25 jaar beleggingsloos te beleggen (10 jaar voor en na pensioendatum). Een enorme winstbron voor verzekeraars die tegen een rente die onder de inflatie ligt 25 jaar geld beleggen.

Zwitserleven schrijft een stuk met onjuiste informatie en maakt gepensioneerden bang voor het beleggingsrisico (uiteraard willen zij deze winstbron graag in stand houden).

Het is goed dat er veranderingen komen en werknemers zelf de keuze krijgen wat zij met hun eigen pensioengeld willen: wel of niet meer of minder beleggingsrisico lopen.

Bron/meer...
Tags: klokkenluider en pensioen, overheid, premiestaffels

Opnieuw Kamervragen over afkoop klein pensioen en korten op de Aow-uitkering

Bron/meer...
Tags: aow, overheid

Ouderen die een klein pensioen hebben afgekocht, hebben geen recht op compensatie voor korting op de Aow-toeslag. Bij de bepaling van de hoogte van de Aow-toeslag wordt (na gerechtelijke uitspraak) terecht gekort op de toeslag. Een politicus die (nav een krantenartikel) goedkoop probeerde te scoren, had zijn dossier niet op orde: er was al een uitspraak gedaan.

Bron/meer...
Tags: aow, overheid, wet

Pensioen saai?

De planning van onderwerpen die binnenkort nog door de overheid behandeld gaan worden is overvol.

Bron/meer...
Tags: aow, medezeggenschap, overheid, solidariteit

De flexibele ingangsdatum van de Aow is voorlopig de ijskast ingegaan. Zelf bepalen wanneer je jouw Aow op neemt heeft echter grote voordelen. Deze worden in dit artikel besproken.

OR-Pensioenadviseurs is van mening dat op de argumenten van de staatssecretaris veel commentaar mogelijk is.

Bron/meer...
Tags: aow, nieuwsbrief, demotie, overheid, solidariteit

We moeten langer doorwerken, maar er zijn 600.000 Nederlanders met een WW-uitkering en bijna 900.000 Nederlanders met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De werkeloosheid daalt, maar niet onder ouderen.

Een goede reden om te bezuinigen op pensioen?

Bron/meer...
Tags: demotie, overheid, verplichte pensioendatum 67 jaar, solidariteit

FNV maakt bezwaar tegen de aanpassing van de AOW. Zowel het vervallen van de partnertoeslag als het wijzigen van de ingangsdatum van AOW, kan desastreuze gevolgen voor het inkomen van AOW-gerechtigden veroorzaken.

Tevens gaat het FNV uit van verdringing op de arbeidsmarkt door AOW-ers.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, overheid, ongelijke behandeling

Voorwaarden voor deeltijdpensioen

Bron/meer...
Tags: leeftijd, aow, overheid, pensioenvervroeging

De Wet werk en zekerheid treedt per 1 juli 2015 in werking. Deze, op 10 juni 2014 in de Eerste kamer aangenomen wet (nr. 33.818) waarin het nieuwe ontslagrecht is geregeld, kent ook enkele bepalingen die verband houden met pensioen. In het nieuwe artikel 7:669 BW is in lid 4 het pensioenontslag opgenomen. Ligt dat pensioenontslag vóór de datum waarop de werknemer AOW-gerechtigde wordt dan dient deze datum op grond van artikel 7 lid 1 onderdeel b van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL) objectief gerechtvaardigd te zijn, daarna niet. Met andere woorden: de AOW-leeftijd is bepalend.

Een risicopartnerpensioenknip is na invoering van de versobering van het Witteveenkader per 1-1-2015 toegestaan zodat de versobering geen gevolgen heeft voor verstreken dienstjaren. Als gevolg van de versobering, zo wordt geredeneerd, moet het nabestaandenpensioen op basis van risicodekking, de risicomethode, ook over de verstreken jaren, in tegenstelling tot de opbouwmethode, gebaseerd worden op de beperkte opbouwruimte. Middels onderdeel 2.3 van het beleidsbesluit BLKB2014/1702M van 23 september 2014 is toegestaan met het oog op een redelijke wetstoepassing dat de tot 1-1-2015 van toepassing zijnde opbouwruimte ook na die datum van toepassing blijft over het tot 1-1-2015 van toepassing zijnde pensioengevend loon. Hiermee krijgen aanspraken op nabestaandenpensioen, zowel op opbouwbasis als op risicobasis, ook na invoering van de versobering van het Witteveenkader een gelijke behandeling.

Bron/meer...
Tags: ongelijke behandeling, overheid, verplichte pensioendatum 67 jaar, pensioenvervroeging

Bij pensioen dat in gaat op leeftijd 60 jaar wordt niet (meer) getoetst of de economische activiteiten dienovereenkomstig worden verminderd.

Bron/meer...
Tags: pensioenvervroeging, aow, overheid, pensioenrecht

De overheid schrijft uiteraard ook van alles over pensioenen en de wijzigingen die worden aangekondigd en doorgevoerd. In dit stuk wordt het nieuwe pensioenstelsel dat vanaf 2015 geldt behandeld. Vanuit deze pagina kunt u nog veel meer informatie vinden.

Bron/meer...
Tags: aow, pensioen 2015, overheid, pensioenwet