Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Rekenregels verwacht toekomstig rendement eind 2023

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, rekenrente

Melding vanaf LinkedIn door Anne Laning inzake afdekken van rente middels derivaten.

Sluimers die zelf met pek en veren verjaagd is vanwege te lage afdekking (20%) waardoor dekkingsgraad ABP van 130% naar 90% ging heeft hier commentaar op.

Bron/meer...
Tags: beleggen, rekenrente

Blog samen met Leon Zijlmans AAG over de keuze die Ondernemingsraden moeten maken hoe het uiteindelijke pensioen er voor de werknemers uit gaat zien. Meebewegen met de economie, gegarandeerd of iets hier tussenin?

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, instemming, pensioenakkoord

Van welk kanspercentage (percentiel) moet je uitgaan bij de voorgestelde verandering van de huidige regeling naar de voorgestelde regeling.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, pensioenwet, premiestaffels

Er kan zomaar een jaar pensioen verloren gaan als de kosten van de pensioenuitvoerder te hoog zijn. Deze kosten zijn goed onderhandelbaar.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, lage rendementen, pensioenakkoord

bezwaren tegen het pensioenakkoord

Bron/meer...
Tags: beleggen, eenzijdige wijziging, pensioenakkoord

Netspar met rapport over flexibel pensioen

Bron/meer...
Tags: beleggen, pensioenvervroeging

AON moet na gebrekkig advies provisie f 49K terugbetalen en wordt veroordeeld de schade (lager pensioen dan berekend) te vergoeden.

Zorgplicht niet nagekomen.

Meer...
Tags: uitspraken, beleggen

Vergelijking beste resultaten life cycles door Moneyvieuw 2018

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, lage rendementen, beleggen

Doorvragen bij een voorgestelde verandering van het pensioen

Bron/meer...
Tags: beleggen, instemming, medezeggenschap

Waarom zouden we het huidige pensioenstelsel eigenlijk hervormen? Artikel uit Me Judice

Bron/meer...
Tags: beleggen, solidariteit, beschikbare premie

Artikel PGGM over "het nieuwe pensioencontract".

Bron/meer...
Tags: beleggen, lage rendementen, pensioenveranderingen

Hoogleraar prof broeders geeft uitleg van een aantal pensioenficties.

Bron/meer...
Tags: beleggen, leeftijd, pensioeninformatie

Netspar: "fabels en realiteit over de rekenrente" (ook te gebruiken voor verwacht rendement bij beschikbare premieregelingen!)

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rendementen, lage rente

Artikel Me Judice: dekkingsgraad te voorzichtig vastgesteld

Bron/meer...
Tags: beleggen, lage rente, lage rendementen

Pensioenadviseurs breken een lans van het opgeven van rechten. Ongenuanceerd? Zie bijgaand stukje met onze opmerkingen:

Einde alinea 1: als de rente laag is, waarom wordt je pensioengeld dan tegen een te laag rendement belegd? Meer rendement willen behalen betekend meer risico (voor de werknemer ipv de werkgever);

einde alinea 2: "dat betekend een hogere eigen bijdrage of geen salarisverhoging". Wat heeft het ene met het andere te maken? de werknemer heeft een pensioentoezegging, geen premietoezegging bij middelloon.

Premieovereenkomst: Ook met een berekend laag rendement kun je veel lager uitkomen. Vraag dit maar aan heel veel werknemers die nu hun pensioen moeten aankopen.

Is een beschikbare premieregeling slechter? Nee het is wat anders. een aantal risico's worden verlegd van werkgever naar medewerkers.

Output: ook dit punt klopt niet. het rendement kan (veel) lager zijn dan wat we nu denken. Ook al stop je veel premie in de beschikbare premieregeling, dan kan het pensioen lager uitkomen. Niet voor niets stijgen de kosten van middelloonpensioen. hetzelfde kopen voor de helft van de prijs lukt niet in een concurrentiemarkt waarop pensioenuitvoerders actief zijn. je koop dus iets anders bij beschikbare premie dan bij middelloonpensioen.

2e alinea output: "wat meer risico". Je loopt als werknemer een fors risico en is dit te verkiezen boven de zekerheid van een vast pensioen? veel werknemers vinden van niet.

Laatste alinea: het is goed om hierover na te denken en bij de achterban na te gaan wat zij willen. gedeeltelijk mee mee-ondernemen is leuk, maar toch niet alleen voor een deel waarvan de kosten stijgen?

Eerste uitgangspunt is: afspraak is afspraak. Als werkgever een middelloonpensioen heeft toegezegd moet deze nagekomen worden. Pensioen is uitgesteld salaris en veel werknemers kunnen helemaal geen risico nemen met een kans op enkele tientallen procenten minder salaris.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, instemming, medezeggenschap

Jammer nou. politici leren het echt niet. Als je iets wil veranderen en draagvlak, moet je eerst vertrouwen winnen. Dit kan door transparantie. Niet in achterkamertjes afspraken maken en als voldongen feit op het moment dat het uitkomst (na Brexit) bekend maken. Zo ook de aanpassingen regelgeving in de EG rond beleid pensioenuitvoerders.

Bron/meer...
Tags: beleggen, overheid, transparantie

uitgebreide rapportage over verschillende life cycles met grote verschillen

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie

Lofzang op Deense (beste ter wereld) pensioenstelsel.

Bron/meer...
Tags: beleggen, solidariteit

Pensioen "moet" anders in de toekomst.

De SER geeft haar advies in dit rapport

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rendementen, leeftijd

Iedereen een eigen pensioenpotje, maar toch anders.

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rendementen, solidariteit

Pensioenadviseurs, verzekeraars en werkgevers willen ons laten geloven dat alle werknemers liever allerlei keuzemogelijkheden (en dus DC) willen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dit niet.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, instemming, lage rendementen

Video: oud directeur pleit voor vaste rekenrente pensioenfondsen, waardoor zij wel hun toezeggingen kunnen voldoen.

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rendementen, solidariteit

Nadat eerder de OR van Aon de rechtbank uitspraak vroeg in een discussie over het niet nakomen van de pensioenverplichtingen, heeft ook de OR van KLM aangekondigd deze stap te gaan nemen.

Het pensioenfonds van KLM heeft onvoldoende geld in kas om aan haar verplichtingen te voldoen en werkgever en OR hadden afgesproken met elkaar dat KLM jaarlijks een extra bedrag in het fonds (herstelbetalingen) zou gaan doen.

KLM heeft aangekondigd dat zij hiermee stoppen.

Meer...
Tags: beleggen, compensatie, instemming, medezeggenschap

In de pensioenpotten zit heel veel geld. Het juiste perspectief wordt gezocht.

In dit stuk gaat RTL Z in op hoeveel dan wel en dat "we" ons geen zorgen hoeven te maken dat er "straks" niets meer is.

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rendementen, solidariteit

Ondernemingsraad let op: als uw pensioenregeling van een verzekerde regeling naar een APF gaat. De garanties (100% bij een verzekeraar) worden zachter (geen garantie als er onvoldoende geld in de pot zit).

Bron/meer...
Tags: beleggen, eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

Artikel met gevolgen van de lage inflatie en de opkoopprogramma's van obligaties (1140 miljard!), het creëren van bubbels in aandelen en huizenmarkt, het versterken van de vermogens van banken. Maar ook: wat nou als het niet gaat lukken met Draghi c.s en waarom gaat hij door met een programma dat niet werkt?

Bron/meer...
Tags: beleggen

Rente pensioenfondsen nu onder 0%. De pensioenvoorziening die moet worden aangehouden is hoger dan het pensioen zelf. Logisch?

Bron/meer...
Tags: indexaties, lage rendementen, toeslagen, beleggen

Vanwege de lage rentestand en de nieuwe wetgeving die op 1 juli 2016 in moet gaan, mag bij een beschikbare premieregeling een tijdelijke uitkering worden aangekocht tot 31 december 2016.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, lage rendementen, lage rente, beleggen

Filmpje Een Vandaag over tegenvallend pensioen

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, klokkenluider en pensioen, pensioeninformatie, beleggen

Waarom beleggen pensioenuitvoerders eigenlijk? In dit artikel wordt uitleg gegeven.

Bron/meer...
Tags: indexaties, beleggen

Knippen bij een beschikbare premieregeling.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, leeftijd, pensioeninformatie, beleggen

Voor de LinkedIn gebruikers: diepgang rond kritiek op afdekken renterisico door pensioenfondsen.

Bron/meer...
Tags: beleggen, rekenrente, toeslagen

Notitie samen met Leon Zijlmans geschreven over impact verlies rendement en pensioenuitkering.

Shoppen bij flexibel pensioen een must!

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, pensioeninformatie, beleggen

Voor de liefhebbers of zij die aan de slag moeten met het pensioen enkele webinars van Pension Pro.

Bron/meer...
Tags: beleggen, pensioenwet, pensioenakkoord

Verschillende premiestaffels.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, pensioenakkoord

Economen over (pensioen)toekomst.

Bron/meer...
Tags: lage rente, beleggen

Specialisten over het pensioenakkoord

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, lage rente, wet

De winst die kan worden behaald door langer actief (dus met meer risico) te beleggen bedraagt voor jongeren 7 a 8%. Dit is mooi. Maar gaat ten kosten van de ouderen.

Zie deze rapportage van het CPB.

Meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, compensatie, pensioenveranderingen

Onderzoek Universiteit van Tilburg over het (niet) nemen van eigen verantwoordelijkheid van werknemers om hun pensioen (mede zelf) te regelen.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, flexibiliteit

Historische beleggingsresultaten.

Denk dat er ook inflatie heeft plaatsgevonden!

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rendementen

Artikel over dat je als deelnemer van een pensioenfonds invloed kunt uitoefenen op beleggingsbeleid omdat je bijvoorbeeld niet wil dat in tabaksindustrie wordt belegd.

Bron/meer...
Tags: beleggen, solidariteit, medezeggenschap

Beleggen in aandelen geven over een lange periode sinds 1800 hogere rendementen dan minder risicovolle beleggingen.

Bron/meer...
Tags: beleggen, lage rendementen

Voorlopige aangepaste leeftijdsafhankelijke premiestaffels met pensioenleeftijd 68 jaar. Let op: hogere staffels vanwege lagere rekenrente zijn ook toegestaan!

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, leeftijd, vraag en antwoord

programma Zwarte Zwanen maart 2017

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, medezeggenschap

Verzekeraar wordt veroordeeld voor woekerpolispraktijken

Bron/meer...
Tags: beleggen, lage rendementen, uitspraken, transparantie

Bijna dagelijks worden pensioenregelingen versoberd.

Dit, terwijl juist veel werknemers helemaal niet langer willen/kunnen doorwerken. De pensioenpotten zouden juist beter gevuld moeten worden.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, leeftijd

De verwachte inflatie begin 2019 moet net onder de 2% uitkomen. Dit is onder andere van belang bij de berekening van de verschillen tussen middelloonpensioen en beschikbare premie als de werkgever een nieuwe pensioenregeling voorstelt.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, indexaties

Met Prinsjesdag zijn een aantal veranderingen aangekondigd. Waaronder doorwerkvereiste en het maximale pensioen dat je mag verwerven. Zeker bij de 3% of lagere leeftijdsafhankelijke premiestaffel is het raar dat werknemers wel risico's lopen, en maar beperkt beloond kunnen worden. Hoe de wetgeving eruit gaat zien is nog niet bekend.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, pensioenrecht

Pensioenlandschap 2020 wordt duidelijker.

Maar er zijn nog veel vragen.

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rente, wet

Politiek, pensioenuitvoerders, adviseurs buitelen over elkaar heen om pensioenen te veranderen. Werknemers willen wat heel anders.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, beleggen, pensioenveranderingen

In 2016 wordt het mogelijk om het pensioen bij een beschikbare premieregeling te laten fluctueren. Er kan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid om langer door te beleggen. Frank Verschuren legt e.e.a. in kleine stapjes uit.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, beleggen, lage rendementen, lage rente

Vraag&Antwoord belastingdienst over inhalen niet toegekende indexaties.

Het mag, maar er moet wel wat gerekend worden.

Bron/meer...
Tags: beleggen, lage rendementen, compensatie, vraag en antwoord

Fiscaliteit rond beschikbare premieregelingen wordt verbeterd. Hierbij commentaar op het voorstel.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, lage rente, beleggen, wet

Prof Prast prikt enkele ballonnen door over pensioen en beleggen.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, lage rendementen, lage rente

artikel RTZ dat aangeeft dat de helft van de Nederlanders te weinig pensioen opbouwen. De bedoeling van pensioen is dat je zo ongeveer een vergelijkbaar te besteden inkomen houdt als toen je werkte. Indexaties zijn van groot belang en blijven de laatste jaren fors achter bij de wens van medewerkers.

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, onjuiste communicatie, toeslagen

De (adviseur van) werkgever heeft werknemers op het verkeerde been gezet bij de wijziging van de pensioenregeling. de adviseur heeft werknemers niet juist geïnformeerd, niet op de risico's gewezen etc. De werkgever is zijn zorgplicht naar de werknemers toe niet nagekomen en moet pensioenschade compenseren.

In dit soort gevallen, zou de OR samen met de werkgever tegen de adviseur kunnen optrekken.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, instemming, lage rendementen

De pensioenfondsen willen af van de uitkeringsbelofte omdat zij deze niet (meer) kunnen waarmaken.

Gemiddelde dekkingsgraad (jan 2016) 97% (>125% nodig voor toezegging: middelloon plus indexatie) is veel te laag.

Als gerekend zou mogen worden met hogere rente, krijgen huidige pensionado's hun toegezegde pensioen, maar wordt er nog meer geld onttrokken aan de pensioenpotten, waardoor jongeren (nog) minder zullen ontvangen.

Loslaten van (solidaire) uitkeringsbelofte, zal vrij mededinging (EU-regels) bevorderen en mogen werkgevers (en werknemers) zelf hun uitvoerder kiezen.

Bron/meer...
Tags: beleggen, instemming, overheid, pensioeninformatie

OR let op: steeds meer werkgevers willen af van garantiepensioen en komen met als alternatief een beschikbare premieregeling of een middelloonregeling in een pensioenfonds. Dit betekend dat de pensioenrechten niet meer gegarandeerd zijn.

Op zichzelf is er niets mis met minder garanties, maar wat speelt er werkelijk? Hoeveel gaat de werkgever minder betalen (over een langere termijn) en op welke wijze worden de medewerkers gecompenseerd voor het inleveren van garantie?

Bron/meer...
Tags: afstand doen van pensioen, beleggen, compensatie, medezeggenschap

Bijbetalen of niet als je deel gaat nemen aan een Bpf of er juist afscheid van neemt.

Bron/meer...
Tags: indexaties, lage rendementen, solidariteit, beleggen

Stuk van Jeroen van Wensen over het Algemeen PensioenFonds (APF), dekkingsgraden, pensioenfeiten en nadenken (of het gebrek hieraan) door de overheid. Dit artikel zou zo bij de pensioenklokkenluiders kunnen worden aangemeld.

Bron/meer...
Tags: aow, beleggen, beschikbare premie, klokkenluider en pensioen, lage rendementen

Artikel van collega The Gommer, die onder andere terecht opmerkt dat bij het uitblijven van de indexaties bij middelloon het pensioen gehalveerd wordt. Dat wordt doorwerken tot 70 jaar.

Bron/meer...
Tags: aow, beleggen, lage rente, indexaties, lage rendementen

1.260 miljard pensioenvermogen bij de pensioenfondsen in kas, dat is best veel. Zeker als je weet dat het BNP 680 miljard bedraagt.

Maar nog iets lagere beurskoersen betekend volgend jaar lagere pensioenuitkeringen. € 10 miljard beleggingskosten is natuurlijk veel te veel. Op dit punt is veel winst te behalen (voor de deelnemers!)

Bron/meer...
Tags: pensioen 2015, beleggen

Waarom beleggen pensioenuitvoerders eigenlijk? In dit artikel wordt uitleg gegeven.

Bron/meer...
Tags: indexaties, beleggen