Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Anne Laning en Leen Paape met feiten over de Wet toekomstpensioenen.

Grote dank heren!

Bron/meer...
Tags: compensatie, pensioenakkoord, pensioenwet, wet

En Leon Zijlmans AAG en Or-Pensioenadviseurs geven weer gratis online sessies over de Wet toekomstpensioenen.

Bron/meer...
Tags: compensatie, instemming, wor, pensioenakkoord

Kamerbrief aanbieding concepttekst Wet Toekomst Pensioenen met bijlagen (o.a. Commissie Gelijke Rechten)

Bron/meer...
Tags: wet, compensatie, pensioenakkoord

Blog "ook werknemers van "kleine" ondernemingen (tot 50 werknemers) hebben inspraak bij een eventuele verandering van de pensioenregeling.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, pensioenveranderingen

Wijziging van een pensioenregeling, waarbij er werd gestreefd naar de opbouw van een kapitaal op basis waarvan pensioenuitkeringen konden worden aangekocht vergelijkbaar met een eindloonregeling, in een beschikbare premieregeling. Appellanten hebben geen recht op voortzetting van deze voorheen voor hen geldende streefregeling, door middel van storting van koopsommen, waardoor zij in de positie worden gebracht alsof die streefregeling was voortgezet. Dit betekent echter niet dat geïntimeerde zonder meer mocht overgaan in het wijzigen van de streefregeling naar een beschikbare premieregeling en daarmee eenzijdig het aan een beschikbare premieregeling inherente beleggingsrisico bij appellanten mocht neerleggen. Indien en voor zover appellanten als gevolg van die wijziging in een nadeliger positie zijn gekomen, wordt geïntimeerde veroordeeld tot betaling van een bedrag ter compensatie van dat nadeel.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, beschikbare premie, compensatie, compenseren

Open eindjes pensioenakkoord.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, compensatie

Uitleg door FNV van Pensioenakkoord

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, compensatie, flexibiliteit, pensioenakkoord

rapport Netspar over compenseren

Bron/meer...
Tags: compensatie, Compenseren, pensioenakkoord, Pensioenakkoord

Veel pensioenregeling zijn onterecht veranderd op basis van foute info.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, wet

Argumenten voor compensatie.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, wet

Veel pensioenregelingen zijn de afgelopen jaren veranderd waarbij argumenten zijn aangedragen die onjuist zijn. ondernemingsraden en medewerkers zijn op het verkeerde been gezet. Is hier nog iets aan te doen? J

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, instemming, wet

Commentaar Prof Dr Herman Kappele op uitspraak waarin werkgever de pensioenregeling wil veranderen en werknemers niet.

De Pensioenwet gaat uit van “hetgeen tussen een werkgever en een werknemer is overeengekomen betreffende pensioen”. Het opgebouwde en op te bouwen pensioen is dus overeengekomen en hiermee eigendom van de werknemer. Dit kan niet zomaar veranderd worden. Ook niet als dit (heel) veel gaat kosten.

Bron/meer...
Tags: compensatie, instemming, uitspraken

Werkgever wil de pensioenregeling eenzijdig wijzigen maar slaagt er niet in om om aan te tonen dat het werkgeversbelang groter is dan belang werknemers bij ongewijzigde voortzetting.

Bron/meer...
Tags: compensatie, uitspraken

Bij voorgestelde pensioenveranderingen wordt vaak van veel te hoge verwachte rendementen uitgegaan.

Bron/meer...
Tags: instemming, pensioenveranderingen, compensatie

Stuk Netspar (Universiteit van Tilburg) over compensatie.

Bron/meer...
Tags: compensatie, volledige informatie

Ondernemingsraden: nu al aan de slag met het pensioenakkoord: ons advies: leg nu al neer bij bestuurder dat we volledige compensatie willen voor evt pensioenachteruitgang.

Bron/meer...
Tags: compensatie, wet

Het CPB heeft doorrekeningen gemaakt die betrekking hebben op de aankomende pensioenwetgeving. Van Groot belang dat werknemers (vertegenwoordigers) om compensatie vragen. Insteek moet zijn: voor de volledige achteruitgang.

Bron/meer...
Tags: compensatie

Een nieuw pensioenstelsel met reacties van stakeholders

Bron/meer...
Tags: aow, compensatie, informatie verstrekken, wet

5 tips voor de onderhandeling met de werkgever.

Bron/meer...
Tags: compensatie, instemming, medezeggenschap

Uitspraak tegen Euronext. Pensioenfonds in onderdekking kan indexaties niet betalen en pensioenfonds wordt opgeheven. Werknemers vragen rechtbank besluit terug te draaien, waarmee de rechtbank instemt.

Of de werknemers hiermee beter af zijn zal de vraag zijn. Alternatief was verzekerde regeling 9waarbij korten op pensioen niet mogelijk is) zonder indexaties. nu is er kans op indexaties, maar ook kans op korten van de pensioenen.

Bron/meer...
Tags: compensatie, pensioenpaard van troje, eenzijdige wijziging, lage rendementen

Vraag&Antwoord belastingdienst over inhalen niet toegekende indexaties.

Het mag, maar er moet wel wat gerekend worden.

Bron/meer...
Tags: beleggen, lage rendementen, compensatie, vraag en antwoord

Assurantietussenpersonen reageren geschrokken en zelfs boos op artikel dat een toelichting geeft op de uitspraak van het Hof Den Haag. De rechter verplicht de werkgever om de werknemers te compenseren voor geleden pensioenschade.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, compensatie, lage rendementen, onjuiste communicatie

OR let op: steeds meer werkgevers willen af van garantiepensioen en komen met als alternatief een beschikbare premieregeling of een middelloonregeling in een pensioenfonds. Dit betekend dat de pensioenrechten niet meer gegarandeerd zijn.

Op zichzelf is er niets mis met minder garanties, maar wat speelt er werkelijk? Hoeveel gaat de werkgever minder betalen (over een langere termijn) en op welke wijze worden de medewerkers gecompenseerd voor het inleveren van garantie?

Bron/meer...
Tags: afstand doen van pensioen, beleggen, compensatie, medezeggenschap

Rechtbank doet uitspreek over het volgende: Pensioenfonds heeft onjuiste pensioenbedragen berekend. Ontslagen werknemers hebben recht op afgesproken bedrag.

Bron/meer...
Tags: compensatie

Veel pensioenen zijn de afgelopen jaren door hun pensioenuitvoerder niet verhoogd. Het pensioentekort kan voor werknemers zeer fors oplopen, zo blijkt uit dit artikel.

Uit ervaringen van OR-Pensioenadviseurs blijkt dat werkgevers, als zij de pensioenregeling willen aanpassen, best gevoelig zijn om misgelopen indexaties te financieren.

Meer...
Tags: compensatie, indexaties, toeslagen

Rapport pensioen: keuzevrijheid en solidariteit van het Sociaal Plan Bureau.

Afname solidariteit, meer eigen invulling gewenst, meer eigenbelang, minder verplichtingen, afgenomen vertrouwen in pensioenfondsen en bestuur.

Geen echt nieuws, wel uitgebreid onderbouwd door het SCP.

Bron/meer...
Tags: afstand doen van pensioen, compensatie, medezeggenschap, pensioenveranderingen

De meerderheid van de werknemers stemt in met een wijziging. Volgens de rechtbank is dit geen garantie voor de werkgever dat hij de pensioenovereenkomst eenzijdig kan wijzigen.

De directie van de bouwonderneming vroeg haar ondernemingsraad onverplicht om advies. De ondernemingsraad adviseerde daarop positief. Ook dat geeft een werkgever niet de garantie dat zij eenzijdig mag wijzigen. Een uitzondering daarop is wanneer de ondernemingsraad van de werknemers de bevoegdheid heeft gekregen om namens de hen in te stemmen met een wijziging van de pensioenregeling. Dit laatste komt echter niet zo vaak voor.

Voor het wijzigen van een pensioenovereenkomst instemming nodig is van de werknemer(s). Daarbij maakt het niet uit of sprake is van uitdrukkelijke instemming of stilzwijgend. En moet er een redelijke compensatie worden gegeven. Volgens het Hof was in deze casus geen sprake van een redelijke compensatie. Wij zijn benieuwd wat een rechter een redelijke compensatie vindt voor de vermindering van pensioenopbouw als gevolg van Witteveen 2014 en 2015.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

OR stemt voorwaardelijk in met wijziging pensioenregeling, maar wordt het niet eens met de werkgever over de compensatie. Werkgever legt haar besluit voor aan de Rechtbank Rotterdam, die de OR in het gelijk stelt. Weliswaar is de compensatieregeling niet instemmingsplichtig, maar de compensatie maakt wel deel uit van de wijziging van de pensioenregeling.

OR-Pensioenadviseurs deelt de mening van de Rechtbank volledig: bij versobering van de arbeidsvoorwaarde pensioen dient er overeenstemming te zijn bereikt met de OR over compensatie.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, nieuwsbrief, compensatie, instemming, wor

MOET de premieverlaging voor versobering pensioenen ingeval van een cao worden gecompenseerd? Hierover buigt de rechtbank zich.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, instemming, pensioenveranderingen

Mag pensioen dat gekort is door een pensioenuitvoerder (bijvoorbeeld door onderdekking bij een pensioenfonds) worden ingehaald?

Bron/meer...
Tags: vraag en antwoord, compensatie, pensioenmaxima, solidariteit

OR stemt in met wijziging VUT-regeling, maar werknemers maken bezwaar. De rechter besluit dat de wijziging niet redelijk is.

Bron/meer...
Tags: instemming, compensatie, eenzijdige wijziging, medezeggenschap

Het Hof in Den Bosch oordeelt ( PJ 2009/187) over een medewerker die tot 2013 ook over provisies pensioen op bouwde. De werkgever wijzigde dit en het Hof oordeelde dat de medewerker zoveel mogelijk dezelfde pensioenaanspraken had moeten houden. De werkgever had eventuele alternatieven niet onderzocht. De werkgever wijzigde de pensioenregeling en het Hof oordeelde dat de medewerker zoveel mogelijk dezelfde pensioenaanspraken had moeten houden. De werkgever had eventuele alternatieven niet onderzocht) Het Hof schrijft “er is sprake van een eenzijdige onbevoegde wijziging nu de werkgever het nadeel van de fiscaal noodzakelijke wijzigingen inzake de pensioenregeling niet heeft gecompenseerd”

Bron/meer...
Tags: compensatie

Het Hof van Amsterdam besluit dat een nieuwe pensioenregeling (vervanging van de VUT) kosten neutraal moet zijn.

Bron/meer...
Tags: compensatie

Art. 19 Pensioenwet

Wijziging pensioenovereenkomst

Een werkgever kan de pensioenovereenkomst zonder instemming van de werknemer wijzigen indien de bevoegdheid daartoe schriftelijk in de pensioenovereenkomst is opgenomen en er tevens sprake is van een zodanig zwaarwichtig belang van de werkgever dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Artikel 20 PW geeft aan dat wijzigingen alleen betrekking mogen hebben op toekomstige pensioenopbouw. Wat is opgebouwd mag niet verminderd worden.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, compensatie, pensioenveranderingen

Kamerstuk 32 043 vragen en antwoorden Wtp

Bron/meer...
Tags: compensatie, pensioenakkoord, pensioenwet

Samen met Leon Zijlmans AAG notitie geschreven over overstap van tarief "bonus bij leven" naar restitutie.

Bron/meer...
Tags: compensatie, pensioeninformatie, pensioenakkoord, informatie verstrekken

Eigen blog: compensatie in loon of in pensioen?

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, pensioenakkoord, compensatie

Uitspraak OR DAS vs werkgever. DAS doet extra betaling aan het depot om de indexaties te kunnen betalen op peil te houden.

Bron/meer...
Tags: compensatie, indexaties, uitspraken

Campina sluit nieuwe overeenkomst waardoor recht op indexaties vervalt. Campina moet schadevergoeding betalen.

Bron/meer...
Tags: compensatie, uitspraken

Grote verschillen bij pensioencompensatie.

Bron/meer...
Tags: compensatie, compenseren, beschikbare premie, pensioenakkoord

Grote schade voor werknemers verwacht vanwege onvoldoende compensatie.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, compensatie, beschikbare premie

Over (verplicht) invaren en compensatie.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, compensatie

Compensatie bij pensioenverandering.

Bron/meer...
Tags: compensatie

Compensatie vragen!

Wettelijke onderbouwing.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, wet

Tips voor ondernemingsraden bij voorstel om de pensioenregeling te veranderen.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, wet

Ook de Hoge Raad geeft aan dat Fair Play Centers onvoldoende rekening heeft gehouden met de belangen van de medewerkers bij de wijziging van de pensioenregeling.

Bron/meer...
Tags: compensatie, pensioenveranderingen, uitspraken

Het Hof Den Haag besluit dat het recht op indexatie (art. 20 Pensioenwet) niet gewijzigd kan worden in voorwaardelijke (http://http://https">http://https://bit.ly/37gRF2d">http://https://bit.ly/37gRF2d">https://bit.ly/37gRF2d).

Continuering onvoorwaardelijke indexatie is (in dit geval) naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar. Omstandigheden als: ernstige financiële gevolgen, enorme daling dekkingsgraad, korting pensioenen, verplichting om in één keer af te financieren en mogelijk faillissement zijn door werkgever en pensioenuitvoerder onvoldoende aannemelijk gemaakt.

Kortom werkgever Allianz en uitvoerder ASR worden veroordeeld tot nakoming pensioenovereenkomst / continuering onvoorwaardelijke indexering.

Bron/meer...
Tags: compensatie, uitspraken

Berekening eerlijke compensatie

Bron/meer...
Tags: compensatie, compensatie, beschikbare premie, onjuiste communicatie

Wijziging van een pensioenregeling met negatieve optie (werknemer stemt niet bewust in) eis aan werknemer toegewezen.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, compensatie, instemming, uitspraken

Werkgever moet schade na verandering pensioenregeling vergoeden aan werknemer. Enkele punten:

* verzekeraar wil regeling niet ongewijzigd voortzetten omdat deze (al 12 jaar) in strijd is met Wetgeving);

* meerderheid werknemers is akkoord gegaan;

* Ondernemingsraad heeft ingestemd;

Ondanks dat kosten voor werkgever hoog worden.

Meer...
Tags: eenzijdige wijziging, compensatie, indexaties, uitspraken

De winst die kan worden behaald door langer actief (dus met meer risico) te beleggen bedraagt voor jongeren 7 a 8%. Dit is mooi. Maar gaat ten kosten van de ouderen.

Zie deze rapportage van het CPB.

Meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, compensatie, pensioenveranderingen

Nadat is gebleken dat het pensioenfonds voor Euronext eerder in de fout is gegaan is er een nieuw claim ingediend door voormalig werknemers

Bron/meer...
Tags: compensatie, lage rendementen, pensioenpaard van troje

"laten we de salarissen verlagen om de winst te vergroten" .

Een voorstel dat dagelijks wordt gedaan omdat de pensioenen fors verlaagd worden. Maar waar gaat het eigenlijk over? Is het wel nodig?

Bron/meer...
Tags: compensatie, instemming, medezeggenschap, transparantie

Onzorgvuldige informatie over een wijziging van een pensioenregeling: Deze werkgever is door het Hof in Den Haag veroordeeld tot een compensatie.

Bron/meer...
Tags: compensatie

Nadat eerder de OR van Aon de rechtbank uitspraak vroeg in een discussie over het niet nakomen van de pensioenverplichtingen, heeft ook de OR van KLM aangekondigd deze stap te gaan nemen.

Het pensioenfonds van KLM heeft onvoldoende geld in kas om aan haar verplichtingen te voldoen en werkgever en OR hadden afgesproken met elkaar dat KLM jaarlijks een extra bedrag in het fonds (herstelbetalingen) zou gaan doen.

KLM heeft aangekondigd dat zij hiermee stoppen.

Meer...
Tags: beleggen, compensatie, instemming, medezeggenschap

Werkgever en pensioenuitvoerders hanteren nogal eens onjuiste argumenten om van hun middelloonpensioen af te komen.

Ook verzekeraar Generali is van mening dat middelloon niet houdbaar is.

Voor pensioen geldt: afspraak is afspraak.

Als de werkgever wil versoberen moet bekend zijn of dit noodzakelijk is (valt bedrijf anders om), hoeveel iedere medewerker gaat inleveren (vaak tienduizenden euro's) en op welke wijze gecompenseerd gaat worden.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, compensatie, instemming, medezeggenschap

Bij de (verplichte) bedrijfstakpensioenfondsen wordt de premie bepaald door voor alle werknemers een gelijk percentage premie in te leggen (doorsneepremie). Jongeren betalen hierdoor eigenlijk teveel en relatief ouderen betalen minder dan de premie die nodig is voor de pensioenopbouw in een jaar.

Hier zit volgens velen enige onredelijkheid in. Er wordt gestudeerd om het systeem aan te passen.

In MyJudice worden oplossingen besproken.

Bron/meer...
Tags: compensatie, leeftijd, premiebijdrage werknemers, solidariteit

Uitspraak rechtbank: OR stemt in met invoering eigen bijdrage werknemers. Enkele werknemers maken bezwaar. Bedrijf kan onvoldoende aantonen dat verlaging nettoloon noodzakelijk is voor werkgever (voldoende winst) en stelt werknemers in het gelijk.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, instemming, premiebijdrage werknemers

Werkgever krijgt geen instemming van de OR voor een voorgenomen wijziging van de pensioenregeling. De OR roept geen nietigheid in. De wijziging wordt doorgevoerd. Een medewerker maakt bezwaar. De rechtbank doet uitspraak.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap

maximale staffels netto pensioen voor salarissen boven € 100K

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, compensatie, grootverdieners, pensioenmaxima

De staatssecretaris geeft de gemiddelde hoogte van de pensioenpremies en de gevolgen hiervan voor de werknemersbijdragen. Onze ervaringen zijn dat pensioenpremies helemaal niet lager worden en dat werkgevers in eerste instantie niet tot verlaging bijdrage werknemers overgaan. Hiervoor moet de OR in actie komen.

Bron/meer...
Tags: compensatie, instemming, medezeggenschap, pensioen 2015

Als het contract met de pensioenuitvoerder af loopt betekend dit bijna altijd dat de voorwaarden veranderen. Dit betekend meestal dat er sprake hoort te zijn van het instemmingstraject. Dit wordt echter vaak "vergeten" omdat er "toch niet zo heel veel veranderd aan de pensioenregeling".

Een goede zaak als de OR in een vroeg stadium met de werkgever om de tafel gaat om gezamenlijk te komen tot een aangepaste pensioenregeling, die aansluit bij de wensen en de mogelijkheden.

Bron/meer...
Tags: compensatie, eenzijdige wijziging, instemming

Onvoldoende compensatie aangeboden door werkgever bij wijziging van een pensioenregeling.

Bron/meer...
Tags: compensatie, medezeggenschap, pensioeninformatie

Wanneer een OR niet instemt met de wijziging van de pensioenregeling, leidt dit niet tot ongeldigheid van de wijziging (GT: OR had wel compensatie kunnen/moeten vragen voordat zij in stemden) en wanneer de OR wel had ingestemd, zou dit, naar oordeel van de kantonrechter, een aanwijzing voor een zwaarwichtig belang voor de werkgever mogen zijn. Het is niet redelijk dat een werkgever een pensioenregeling voortzet die niet aan (fiscale) wetgeving voldoet. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij art 19 van de Pensioenwet.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, compensatie, instemming, medezeggenschap

Bij de berekening van de hoogte van de kosten moet de compensatie niet uitgaan van een jaar maar van de kosten bij ongewijzigde voortzetting. Er moet dus een doorrekening gemaakt worden van de hoogte van de kosten over meerdere jaren bij de bepaling van de hoogte van de compensatie.

Bron/meer...
Tags: compensatie, instemming, medezeggenschap, pensioenveranderingen

Arbeidsjurist Moonen is in een stukje dat handelt over het wijzigen van een pensioenregeling door de werkgever van mening dat pensioenregelingen zoals deze vroeger bestonden niet meer betaalbaar zijn. Verder geeft hij aan dat veel werkgevers, als het contract afloopt, vaak veel meer moeten betalen.

Volgens OR-Pensioenadviseurs is, weliswaar nadat de bestuurder overlegt met de ondernemingsraad, maar in eerste instantie geldt: afspraak ook afspraak! Doorrekenen van de kosten over een wat langere periode is ook logisch. Door de nieuwe tarieven die verzekeraars hanteren (lagere rente en nieuwe overlevingstafels) kan een werkgever ook worden geconfronteerd met hogere pensioenkosten. Er moet echter in eerste instantie bij eindloon of middelloon naar de pensioentoezegging gekeken worden. Dit is de arbeidsvoorwaarde!

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, compensatie, medezeggenschap