Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Vraag aan Pensioenklokkenluider.nl over een werkgever die afspraken niet nakomt. Afgesproken was dat opgebouwde pensioenen onvoorwaardelijk zouden worden geïndexeerd en de werkgever veranderde de onvoorwaardelijke afspraak in een voorwaardelijke afspraak. Dit is uiteraard niet toegestaan en moet worden teruggedraaid. Een eenmaal opgebouwd pensioen met onvoorwaardelijke indexaties mag je niet veranderen in een afspraak met voorwaardelijke indexaties.

Bron/meer...
Tags: indexaties, klokkenluider en pensioen, wet, uitspraken

Reactie Edwin Schop op aan de orde stellen verval indexatieperspectief.

Er wordt niet ingegaan op onder andere:

• Wijziging arbeidsvoorwaarden voor ex-medewerkers en slapers;

• Omschrijving voorwaardelijkheid indexaties (deze verschilt per contract en in de meeste gevallen staat er in de standaardvoorwaarden dat “de werkgever probeert” en dat “mits er voldoende middelen zijn (wat als de werkgever over voldoende middelen beschikt?) en “toeslagen worden betaald uit depot en werkgever kan besluiten om aanvullende betalingen te doen” (waarom zou werkgever als er voldoende middelen zijn dit niet doen als deze probeert om te indexeren?);

• Exitbepaling die erg nadelig is voor werkgevers en erg gunstig voor enkele pensioenuitvoerders (na 1,3,5 jaar negatieve overrente (en het is bekend dat er negatieve overrente gaat bestaan, ook ten tijde van het tot stand komen van de contracten) hoeft de pensioenuitvoerder nooit meer te indexeren, ook niet als de inflatie en de marktrente stijgen;

• Ook Edwin komt niet met een oplossing van het probleem en lijkt het hem niets te doen dat werknemers iets anders was voorgespiegeld dan wat zij aan pensioen gaan ontvangen.

Bron/meer...
Tags: pensioenpaard van troje, pensioenklokkenluider.nl, klokkenluider en pensioen

Stuk van Jeroen van Wensen over het Algemeen PensioenFonds (APF), dekkingsgraden, pensioenfeiten en nadenken (of het gebrek hieraan) door de overheid. Dit artikel zou zo bij de pensioenklokkenluiders kunnen worden aangemeld.

Bron/meer...
Tags: aow, beschikbare premie, klokkenluider en pensioen, lage rendementen

Bij een DC pensioenregeling (beschikbare premie) is de gepensioneerde verplicht om ca. 25 jaar beleggingsloos te beleggen (10 jaar voor en na pensioendatum). Een enorme winstbron voor verzekeraars die tegen een rente die onder de inflatie ligt 25 jaar geld beleggen.

Zwitserleven schrijft een stuk met onjuiste informatie en maakt gepensioneerden bang voor het beleggingsrisico (uiteraard willen zij deze winstbron graag in stand houden).

Het is goed dat er veranderingen komen en werknemers zelf de keuze krijgen wat zij met hun eigen pensioengeld willen: wel of niet meer of minder beleggingsrisico lopen.

Bron/meer...
Tags: klokkenluider en pensioen, overheid, premiestaffels

De grootste ergernis bij pensioen: verborgen kosten en megabonussen.

Pensioengeld voor pensioen van de medewerkers gebruiken, niet voor absurde bonussen.

Bron/meer...
Tags: klokkenluider en pensioen

Hierbij Zwarte Zwanen over fraude, bedrog, zogenaamde integriteit & transparantie met pensioenbeleggingen.

OR: blijf vragen stellen!!!

Bron/meer...
Tags: klokkenluider en pensioen, medezeggenschap, premiebijdrage werknemers, premiestaffels

Verzekeraars reageren op het laten vervallen van het indexatieperspectief.

Bron/meer...
Tags: indexaties, klokkenluider en pensioen, pensioenklokkenluider.nl

Artikel MeJudice: er is ongeveer 100 miljard premiekortingen gegeven, het huidige pensioentekort zou niet nodig zijn geweest bij de pensioenfondsen.

Bron/meer...
Tags: indexaties, klokkenluider en pensioen, solidariteit

Niet zondermeer toegestaan om voor nieuwe werknemers een andere pensioenregeling in te voeren!Zeker niet als de nieuwe pensioenregeling lagere pensioenuitkomsten in het vooruitzicht biedt dan de pensioenregeling voor de bestaande werknemers.

Bron/meer...
Tags: klokkenluider en pensioen, eenzijdige wijziging, leeftijd, beschikbare premie

Stuk van Jeroen van Wensen over het Algemeen PensioenFonds (APF), dekkingsgraden, pensioenfeiten en nadenken (of het gebrek hieraan) door de overheid. Dit artikel zou zo bij de pensioenklokkenluiders kunnen worden aangemeld.

Bron/meer...
Tags: aow, beleggen, beschikbare premie, klokkenluider en pensioen, lage rendementen

Filmpje Een Vandaag over tegenvallend pensioen

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, klokkenluider en pensioen, pensioeninformatie, beleggen

Artikel van Cees Grimbergen naar aanleiding van het programma "Zwarte Zwanen".Hierin wordt onder andere opgeroepen om meer vragen te stellen aan de pensioenuitvoerder en komen onfrisse beleggingspraktijken aan het licht.

Bron/meer...
Tags: klokkenluider en pensioen, medezeggenschap, solidariteit

Zwitserleven schrijft in haar nieuwsbrief dat door de lage rekenrente de premies stijgen en dus de pensioenen voor medewerkers lager worden.

Dit is uiteraard onjuiste informatie. De pensioenen zijn afgesproken met de medewerkers en deze kunnen niet zonder instemming versoberd worden.

In voorbereiding is een "klokkenluider-pensioen" site. Niet alleen onjuiste handelingen van pensioenuitvoerders worden gepresenteerd, maar wij zullen ook antwoorden geven en hulp bieden.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, klokkenluider en pensioen, instemming, pensioenrecht