Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Pensioenkloof vrouwen en mannen

Bron/meer...
Tags: ongelijke behandeling

Met leeftijd stijgende premie en stijgende werknemersbijdrage toegestaan? Held Law (Teun Huig en Mark Heemskerk) bespreken de uitspraak ECLI:NL:RBGEL:2021:4492

Spoiler: Volstrekt onvoldoende motivatie waarom deze leeftijdsdiscriminatie zou zijn toegestaan.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, eigen bijdrage, ongelijke behandeling, uitspraken

Met leeftijd stijgende eigen bijdrage blijft volgens ons een verboden leeftijdsonderscheid.

Bron/meer...
Tags: eigen bijdrage, ongelijke behandeling, premiebijdrage werknemers, uitspraken

Een mindere pensioenregeling voor nieuwe werknemers is niet zonder meer toegestaan (ongelijke behandeling): leg goed vast waarom dit objectief rechtvaardig is.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, leeftijd, uitspraken, ongelijke behandeling

Commissie Gelijke rechten voor de mens staat toe dat nieuwe werknemers in een nieuwe pensioenregeling mogen. Geen Ongelijke behandeling.

Goed punt om rekening mee te houden als de werkgever de pensioenregeling wil veranderen.

Bron/meer...
Tags: ongelijke behandeling, pensioenveranderingen

Artikel waarin de gevolgen van de plannen van het kabinet besproken worden om de doorsneepremies (pensioenfondsen) af te schaffen.

Werknemers hebben dan hun eigen pensioenpotje wat de transparantie bevordert, er geen overdracht meer is van pensioengeld van jongeren naar oudere werknemers en de mogelijkheid gaat bieden om pensioengeld te gebruiken voor zorginkoop of wonen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, leeftijd, ongelijke behandeling, pensioenveranderingen

Steven van Weyenberg bevraagt de staatssecretaris over het begrip "verzekerde partner". In veel pensioenregelingen kun je wel een partnerpensioen hebben verzekerd, maar krijg je geen uitkering als je niet aan de eisen van de pensioenuitvoerder voldoet.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, ongelijke behandeling, solidariteit

In het stuk “Flexibiliteit en zekerheid op een dynamische arbeidsmarkt” dat in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is geschreven wordt uitvoering ingegaan op de juridische, arbeidsvoorwaardelijke, economische, maatschappelijke, groeiende ongelijkheid, etc effecten.

Er staat nergens wat de burgers en werkgevers nou zelf moeten doen, omdat de wereld (is) veranderd.

Een mooi item voor Ondernemingsraden om op de agenda van de werkgever te krijgen, immers met het steeds later ingaan van de Aow-ingangsdatum is dit item voor iedere werknemer belangrijk.

Bron/meer...
Tags: demotie, overheid, ongelijke behandeling, solidariteit

FNV maakt bezwaar tegen de aanpassing van de AOW. Zowel het vervallen van de partnertoeslag als het wijzigen van de ingangsdatum van AOW, kan desastreuze gevolgen voor het inkomen van AOW-gerechtigden veroorzaken.

Tevens gaat het FNV uit van verdringing op de arbeidsmarkt door AOW-ers.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, overheid, ongelijke behandeling

De Wet werk en zekerheid treedt per 1 juli 2015 in werking. Deze, op 10 juni 2014 in de Eerste kamer aangenomen wet (nr. 33.818) waarin het nieuwe ontslagrecht is geregeld, kent ook enkele bepalingen die verband houden met pensioen. In het nieuwe artikel 7:669 BW is in lid 4 het pensioenontslag opgenomen. Ligt dat pensioenontslag vóór de datum waarop de werknemer AOW-gerechtigde wordt dan dient deze datum op grond van artikel 7 lid 1 onderdeel b van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL) objectief gerechtvaardigd te zijn, daarna niet. Met andere woorden: de AOW-leeftijd is bepalend.

Een risicopartnerpensioenknip is na invoering van de versobering van het Witteveenkader per 1-1-2015 toegestaan zodat de versobering geen gevolgen heeft voor verstreken dienstjaren. Als gevolg van de versobering, zo wordt geredeneerd, moet het nabestaandenpensioen op basis van risicodekking, de risicomethode, ook over de verstreken jaren, in tegenstelling tot de opbouwmethode, gebaseerd worden op de beperkte opbouwruimte. Middels onderdeel 2.3 van het beleidsbesluit BLKB2014/1702M van 23 september 2014 is toegestaan met het oog op een redelijke wetstoepassing dat de tot 1-1-2015 van toepassing zijnde opbouwruimte ook na die datum van toepassing blijft over het tot 1-1-2015 van toepassing zijnde pensioengevend loon. Hiermee krijgen aanspraken op nabestaandenpensioen, zowel op opbouwbasis als op risicobasis, ook na invoering van de versobering van het Witteveenkader een gelijke behandeling.

Bron/meer...
Tags: ongelijke behandeling, overheid, verplichte pensioendatum 67 jaar, pensioenvervroeging

De Commissie voor de Rechten van de Mens (voorheen Commissie Gelijke behandeling) oordeelt duidelijk over de premieverdeling bij beschikbare premieregelingen: verdeling van een % van de premie is ongelijke behandeling.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, premiebijdrage werknemers, solidariteit, ongelijke behandeling

Is er sprake van gelijke behandeling of niet? De Commissie voor rechten van de mens (voorheen: commissie Gelijke Behandeling) heeft hierover veel uitspraken gedaan.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, leeftijd, ongelijke behandeling, premiebijdrage werknemers

De Commissie Gelijke behandeling heet tegenwoordig College van de rechten voor de mens. Op de site staan heel veel uitspraken over gelijke behandeling.

Een fout die wij in nog heel veel pensioenregelingen tegenkomen is dat de verzekeraar de hoogte van een uitkering aan past als de partner van de overleden werknemer meer dan 10 jaar jonger is. Ongelijke behandeling dus!

Bron/meer...
Tags: ongelijke behandeling

Vraag aan Pensioenklokkenluider.nl over een werkgever die een (te) lage premie regeling wil invoeren voor nieuwe werknemers (verboden ongelijke behandeling) en geen volledige compensatie wil betalen voor werknemers die erop achteruit gaan.

Bron/meer...
Tags: compenseren, ongelijke behandeling, medezeggenschap, pensioenakkoord

Ook KWPS zet grote vraagtekens bij uitspraak met stijgende leeftijd mag ook de eigen bijdrage stijgen.

Bron/meer...
Tags: eigen bijdrage, ongelijke behandeling, uitspraken

Ook KWPS is van mening dat een naar leeftijd oplopende eigen bijdrage niet is toegestaan.

Bron/meer...
Tags: eigen bijdrage, premiebijdrage werknemers, uitspraken, ongelijke behandeling

Uitspraak: andere pensioenregeling voor nieuwe medewerkers Shell. Rechtvaardiging vanwege omstandigheden (forse reservering en zeer goed alternatief voor nieuwe medewerkers).

Zonder objectieve rechtvaardiging niet toegestaan! Moet legitiem, passend en noodzakelijk zijn. Meestal is dit niet het geval en dus niet toegestaan.

Bron/meer...
Tags: ongelijke behandeling

Artikel waarin de gevolgen van de plannen van het kabinet besproken worden om de doorsneepremies (pensioenfondsen) af te schaffen.

Werknemers hebben dan hun eigen pensioenpotje wat de transparantie bevordert, er geen overdracht meer is van pensioengeld van jongeren naar oudere werknemers en de mogelijkheid gaat bieden om pensioengeld te gebruiken voor zorginkoop of wonen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, leeftijd, ongelijke behandeling, pensioenveranderingen

Kamervragen aan de Staatssecretaris en de bijbehorende antwoorden over deeltijdwerken.

Bron/meer...
Tags: grootverdieners, ongelijke behandeling, pensioenmaxima

Ontslag voor ingangsdatum Aow: Verboden leeftijdsdiscriminatie zonder objectieve rechtsgrond.

Bron/meer...
Tags: aow, instemming, leeftijd, ongelijke behandeling

Uitspraak in hoger beroep: Pensioenfonds kort hoogte partnerpensioen vanwege groot leeftijdsverschil (partner meer dan 10 jaar jonger): Geen verboden onderscheid op grond van ongelijkheid.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, ongelijke behandeling, pensioenrecht

Ondanks dat het Nederlandse pensioenstelsel als een van de beste wordt beoordeeld (logisch: we hebben meer dan 1x het BNP van de BV Nederland gespaard), zal het stelsel toch op korte termijn aangepast worden.

Er zitten teveel ongelijkheden in en de kosten lopen teveel op.

Econoom Den Butter bespreekt het SER-advies.

Bron/meer...
Tags: aow, ongelijke behandeling, overheid, solidariteit

Werken na ingang Aow

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, ongelijke behandeling, pensioenmaxima

Is een hogere premie voor een oudere werknemer ook ongelijke behandeling? Ja, maar toegestaan als hiermee gelijke pensioenen worden bereikt:

Bron/meer...
Tags: leeftijd, ongelijke behandeling, solidariteit

proefschrift Emilie Schols inzake de franchise in pensioenregelingen.

Bron/meer...
Tags: franchise, ongelijke behandeling, leeftijd, pensioenveranderingen

Mark Heemskerk schijft in het FD een stuk over het nieuwe pensioen in 2015 en mogelijke gevolgen vanwege ongelijke behandeling bij compensatie vanwege pensioenschade.

Bron/meer...
Tags: ongelijke behandeling, leeftijd, pensioenveranderingen, pensioen 2015

Vanaf 2015 gelden maximale leeftijdsafhankelijke premiestaffels voor beschikbare premieregelingen. Een lagere premie staffel is toegestaan (mits deze evenredig is) en een vast percentage voor alle werknemers (mits niet hoger dan het percentage dat geldt voor de jongste medewerker) is ook toegestaan.

Bron/meer...
Tags: premiestaffels, leeftijd, ongelijke behandeling, pensioenmaxima