Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Eigen bijdrage als percentage van de premie moeten worden aangetoond op basis van objectieve rechtvaardiging dat ongelijke beloning toegestaan is.

Bij pensioenregelingen met leeftijdsafhankelijke premiestaffels is dit aan de orde en gaat vaak fout.

Een hogere eigen bijdrage voor oudere werknemers heeft ook gevolgen voor de hoogte van een eventuele WW- of WIA-uitkering.

Bron/meer...
Tags: eigen bijdrage, onjuiste communicatie, premiebijdrage werknemers, beschikbare premie

Hoger beroep: Waardeoverdracht van gegarandeerd pensioen naar een pensioenfonds: pensioenuitvoerder heeft werknemer er niet op gewezen dat pensioenfonds moet korten en dus financieel risico loopt en draait op voor eventuele schade (lager pensioen).

Bron/meer...
Tags: uitspraken, informatie verstrekken, instemming, onjuiste communicatie

Artikel Dirkzwager pensioenadvocaten over aanpassing (indexatie) pensioenregeling pensioenfonds Delta Lloyd.

Terecht merkt Dikzwager op dat voor verzekerde regelingen (PW Art 20) geldt dat":

"Een ander belangrijk aspect is artikel 20 Pensioenwet. Hierin is uitgangspunt dat een wijziging van de pensioenovereenkomst niet mogelijk is van in het verleden opgebouwde pensioenaanspraken. Een voorwaardelijke aanspraak op toekomstige indexeringen valt hieronder; de Delta Lloyd en de ECN-uitspraken over aantasting en wijziging van bestaande aanspraken en rechten vielen nog onder de PSW."

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, onjuiste communicatie, pensioenklokkenluider.nl, pensioenpaard van troje

Circulaire Toezichthouder verzekeraars: verantwoordelijkheid verzekeraars voor financiële gevolgen hybride pensioenregelingen/streefregelingen.

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, lage rente, uitspraken, onjuiste communicatie

Veel (adviseurs van) werkgevers zijn van mening dat pensioen onbetaalbaar wordt. In dit artikel wordt de onbetaalbaarheid en waar we het eigenlijk over hebben tegen het licht gehouden. Zou het bespreekbaar zijn dat de inkomens met enkele tientallen procenten worden verlaagd? Waarom dan wel het met de werkgever afgesproken uitgestelde salaris?

Bron/meer...
Tags: afstand doen van pensioen, instemming, medezeggenschap, onjuiste communicatie

Assurantietussenpersonen reageren geschrokken en zelfs boos op artikel dat een toelichting geeft op de uitspraak van het Hof Den Haag. De rechter verplicht de werkgever om de werknemers te compenseren voor geleden pensioenschade.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, compensatie, lage rendementen, onjuiste communicatie

Berekening eerlijke compensatie

Bron/meer...
Tags: compensatie, compensatie, beschikbare premie, onjuiste communicatie

Verzekerde heeft recht om pensioen in te laten gaan op door hem/haar gekozen pensioendatum. De verzekeraar heeft een garantie van een minimaal rendement gegeven op de pensioendatum en wil hier vanaf. De rechbtank besluit anders.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, onjuiste communicatie

Werknemers wordt in het gelijk gesteld omdat (adviseurs van) de werkgever bij de verandering van het gegarandeerde pensioen naar een beschikbare premieregeling te weinig informatie heeft verstrekt.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, informatie verstrekken, onjuiste communicatie, beschikbare premie

Werkgever verandert pensioenvoorwaarden. Geen instemming verkregen door onvolledig verstrekte informatie.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, uitspraken, onjuiste communicatie

Bij meer dan de helft van de eerstgeborenen zijn de ouders niet gehuwd. Het komt nogal eens voor dat een pensioenuitvoerder heeft bepaald dat er dan geen partnerpensioen is verzekerd. Dit kan makkelijk veranderd worden en kost bijna niets. OR alert!

Bron/meer...
Tags: onjuiste communicatie, partnerpensioen maximaal

artikel RTZ dat aangeeft dat de helft van de Nederlanders te weinig pensioen opbouwen. De bedoeling van pensioen is dat je zo ongeveer een vergelijkbaar te besteden inkomen houdt als toen je werkte. Indexaties zijn van groot belang en blijven de laatste jaren fors achter bij de wens van medewerkers.

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, onjuiste communicatie, toeslagen

Zeer belangrijke uitspraak: werknemers zijn in 1999 met onjuiste voorwendselen op het verkeerde been gezet en hebben ingestemd met een andere pensioenregeling. Zij moeten gecompenseerd worden door de werkgever.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, onjuiste communicatie, medezeggenschap, pensioeninformatie