Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Prof Eric Lutjens over opt-out en invaren.

Geen juridische bezwaren.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, invaren, pensioenakkoord, wet

Bij het veranderen van de pensioenregeling maakt het groot verschil of de berekeningen worden gemaakt waarbij wel of niet rekening wordt gehouden met na ingang stijgende pensioenen.

We hebben en houden inflatie, dus wel doen!

Bron/meer...
Tags: indexaties, pensioenakkoord, toeslagen

Er is wat onrust bij tegenstanders van pensioenhervorming over o.a. het eigendomsrecht. DE pensioenprofessor van NL Eric Lutjens legt uit.

Bron/meer...
Tags: pensioenwet, invaren, pensioenakkoord

Ook hoogleraar pensioenrecht Eric Lutjens ziet in collectief legitimiteit invaren geen bezwaren mits goed onderbouwd.

https://lnkd.in/e9kPwGiy

Bron/meer...
Tags: compenseren, invaren, pensioenwet, pensioenakkoord

Samen met Leon Zijlmans notitie geschreven met simpele uitleg invaren. Als de keuze bij deelnemers wordt neergelegd is wel of niet invaren geen moeilijke keuze.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, invaren, pensioenwet

Notitie over opgebouwde partnerpensioen. Dit mag bovenop het nieuw te verzekeren partnerpensioen (% van salaris) in stand worden gehouden.

Uit onderzoek blijkt dat verschillende pensioenuitvoerders op een niet zo nette manier willen gaan verzekeren (jaarlijks een risicopremie ten laste van het persoonlijke pensioenvermogen). Onze oplossing is een stuk mooier.

Bron/meer...
Tags: partnerpensioen maximaal, pensioenakkoord

Stukje samen met Leon Zeilmans geschreven over de grote getallen in pensioenen. Geeft een hoog verwacht pensioenvermogen ook een goed pensioen?

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, pensioenakkoord, pensioeninformatie

Vanwege de Wet toekomst pensioenen moeten ondernemingen een transitieplan maken. Hierbij het format. Uiteraard van groot belang voor Ondernemingsraden

Bron/meer...
Tags: informatie verstrekken, medezeggenschap, pensioenakkoord, volledige informatie

Stukje samen met Leon Zijlmans AAG geschreven over solidariteit in de uitkeringsfase. Wellicht past dit beter bij een bedrijf dan ieder voor zich.

Bron/meer...
Tags: pensioenwet, pensioenakkoord, indexaties, solidariteit

Artikel in Elsevier over de Wtp waaraan wij hebben meegewerkt

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Memorie van Antwoord Wet toekomst pensioenen naar aanleiding van 1.000 vragen uit de Eerste Kamer

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, wet, pensioenveranderingen

Stukje geschreven met Leon Zijlmans met uitleg over meerdere in pensioenregelingen gebruikte vormen van solidariteit zonder zelf een oordeel te vellen over de wenselijkheid hiervan.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, solidariteit

analyse op LinkedIn van prominent deskundige Anne Laning (actuaris) waarom de Wtp betere uitkomsten geeft dan het huidige stelsel.

Bron/meer...
Tags: pensioenwet, pensioenakkoord

Met deze parameters worden de pensioenen berekend

Meer...
Tags: beschikbare premie, compenseren, wet, pensioenakkoord

Blog met Leon Zijlmans over recht op compensatie, ook voor de werknemer die vlak voor de pensioendatum zit.

Bron/meer...
Tags: compenseren, informatie verstrekken, pensioenakkoord, wet

Blog samen met Leon Zijlmans AAG over de keuze die Ondernemingsraden moeten maken hoe het uiteindelijke pensioen er voor de werknemers uit gaat zien. Meebewegen met de economie, gegarandeerd of iets hier tussenin?

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, instemming, pensioenakkoord

Voor de liefhebbers: de Wtp

Bron/meer...
Tags: compenseren, wet, pensioenakkoord

Blog samen met Leon Zijlmans AAG over enkele overdenkingen die Ondernemingsraden moeten maken vanwege de Wtp.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, instemming, pensioenakkoord

Eigen blog: zorg ervoor dat er volledig met de juiste informatie gecommuniceerd wordt

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, informatie verstrekken, medezeggenschap, pensioenakkoord

Voor de liefhebbers of zij die aan de slag moeten met het pensioen enkele webinars van Pension Pro.

Bron/meer...
Tags: beleggen, pensioenwet, pensioenakkoord

Eigen blog : hoeveel premie nodig voor een koopkrachtbestendig pensioen?

Bron/meer...
Tags: indexaties, pensioenakkoord

Eigen blog: compensatie in loon of in pensioen?

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, pensioenakkoord, compensatie

Vraag aan Pensioenklokkenluider.nl over een werkgever die een (te) lage premie regeling wil invoeren voor nieuwe werknemers (verboden ongelijke behandeling) en geen volledige compensatie wil betalen voor werknemers die erop achteruit gaan.

Bron/meer...
Tags: compenseren, ongelijke behandeling, medezeggenschap, pensioenakkoord

Over de Wet Toekomst Pensioenen is veel te lezen, maar wat zijn de eerste stappen die je als Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging moet nemen en waarop moet je letten?

De hoofdlijnen van de nieuwe Wet vind je hier.

Meer...
Tags: beschikbare premie, medezeggenschap, wet, pensioenakkoord

Kamerbrief aanbieding concepttekst Wet Toekomst Pensioenen met bijlagen (o.a. Commissie Gelijke Rechten)

Bron/meer...
Tags: wet, compensatie, pensioenakkoord

Wet Toekomst Pensioenen en het nieuwe partnerpensioen goed uitgelegd.

Bron/meer...
Tags: partnerpensioen maximaal, pensioenakkoord

Verschillende premiestaffels.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, pensioenakkoord

Bij het vergelijken huidige pensioenregeling nieuwe pensioenregeling moet rekening worden gehouden met de effecten van inflatie.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, indexaties, pensioenakkoord

Kamerbrief 5 juni 2019 Koolmees inzake Pensioenakkoord

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Opinie: wat minder zeker maar wel prima uitvoerbaar goed pensioen mogelijk door collectiviteiten in plaats van volledig individueel beleggen.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Consultatiestuk "Pensioenakkoord"

Bron/meer...
Tags: pensioenwet, pensioenakkoord

Grote verschillen bij pensioencompensatie.

Bron/meer...
Tags: compensatie, compenseren, beschikbare premie, pensioenakkoord

Eerbiedigende werking huidige pensioendoel mogelijk.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, beschikbare premie

Wetsvoorstel opname pensioenkapitaal ineens, RVU en Verlofsparen

Bron/meer...
Tags: wet, pensioenakkoord

Open eindjes pensioenakkoord.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, compensatie

podcast van prof dr Stefan Sagal (Leiden) over het veranderen van een arbeidsvoorwaarde en de eisen waaraan een werkgever moet voldoen.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, informatie verstrekken, pensioenakkoord, pensioenveranderingen

Kamervragen pensioenakkoord

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Blog nieuwe-pensioenwetgeving-bij-middelloonpensioen-actie-nu-of-reactie-straks-met-hogere-kosten

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Kamerbrief juli 2020 Pensioenakkoord

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Hoofdlijnnotitie Pensioenakkoord

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, pensioenakkoord

Over (verplicht) invaren en compensatie.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, compensatie

rapport Netspar over compenseren

Bron/meer...
Tags: compensatie, Compenseren, pensioenakkoord, Pensioenakkoord

Wel of niet invaren. Uitgelegd door wetenschappers van de Universiteit van Tilburg.

Bron/meer...
Tags: invaren, pensioenakkoord, solidariteit, toeslagen

Webinar met uitleg solidaire regeling

Bron/meer...
Tags: beleggen, pensioenakkoord, solidariteit

Jan van der Laan legt uit hoe het zit met eigendomsrecht bij pensioenen.

Bron/meer...
Tags: informatie verstrekken, instemming, pensioenakkoord

Anne Laning en Leen Paape met feiten over de Wet toekomstpensioenen.

Grote dank heren!

Bron/meer...
Tags: compensatie, pensioenakkoord, pensioenwet, wet

Kamerstuk 32 043 vragen en antwoorden Wtp

Bron/meer...
Tags: compensatie, pensioenakkoord, pensioenwet

Samen met Leon Zijlmans AAG notitie geschreven over overstap van tarief "bonus bij leven" naar restitutie.

Bron/meer...
Tags: compensatie, pensioeninformatie, pensioenakkoord, informatie verstrekken

Notitie samen met Leon Zijlmans geschreven over impact verlies rendement en pensioenuitkering.

Shoppen bij flexibel pensioen een must!

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, pensioeninformatie, beleggen

Samen met Léon Zijlmans AAG vragen wij aandacht voor de hoogte van de gemiddelde premies die betaald worden voor pensioen. Deze zijn in veel gevallen veel te laag voor een redelijk pensioeninkomen. Ons advies voor ondernemingsraden: zorg voor een realistisch beeld en laat eens voorrekening met hoeveel procent het verwachte pensioeninkomen daalt ten opzichte van het inkomen voor pensionering. Hierna kun je dan bepalen of dit ook past bij jullie organisatie.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, informatie verstrekken, medezeggenschap, pensioenakkoord

De Wtp in het Staatsblad

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, pensioenwet

Met Leon Zijlmans meegewerkt aan een artikel in "de Elsevier" over de Wtp

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Stukje geschreven met Actuaris Leon Zijlmans, waarom het logisch is dat pensioenen onder de Wtp hoger worden dan pensioenopbouw onder het huidige stelsel.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

500 vragen over de Wtp van 50plus met reacties van oa Anne Laning.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Stukje geschreven met Leon Zijlmans over het persoonlijke pensioenvermogen in de Wtp.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, pensioenakkoord, wet

Aegon heeft een analyse gemaakt wat als de Wtp eerder zou zijn ingevoerd. Hoe zouden de pensioenen zich hebben ontwikkeld.

Bron/meer...
Tags: pensioenwet, pensioenakkoord

Hoogleraar Van Ewijk over de Wtp.

Bron/meer...
Tags: wet, pensioenakkoord

Samen met Leon Zijlmans AAG stukje geschreven over restitutie van het pensioenvermogen na overlijden voor de pensioendatum. Pieter Omtzigt maakte zich hier nogal druk over. Wij geven betere alternatieven.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, pensioenakkoord, solidariteit

Stukkie getikt samen met Leon Zijlmans over een belangrijke keuze die ondernemingsraden moet gaan maken. Hoe hoog moet eigenlijk het pensioen worden waarop we de premie gaan baseren?

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, pensioenakkoord

En Leon Zijlmans AAG en Or-Pensioenadviseurs geven weer gratis online sessies over de Wet toekomstpensioenen.

Bron/meer...
Tags: compensatie, instemming, wor, pensioenakkoord

Eigen blog: Ondernemingsraden beslissen mee over hoe het uiteindelijke pensioen er gaat uitzien: demping fluctuaties of volledig meebewegen met de economische omstandigheden.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, medezeggenschap, pensioenakkoord, solidariteit

Eigen blog: er valt binnenkort veel te kiezen voor ondernemingsraden. Defaults, wel of geen reserve zodat ingegane pensioenen niet teveel meebewegen met de economie, de nabestaandenpensioenen, het gewenste pensioenniveau, etc, etc.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, medezeggenschap, beschikbare premie

Eigen blog: oplossing voor het door Pieter Omtzigt breed uitgemeten "probleem" dat het partnerpensioen kan vervallen als het Pensioenakkoord wordt uitgevoerd.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, medezeggenschap, partnerpensioen maximaal

Blog met Leon Zijlmans. De Ondernemingsraad heeft wat te kiezen. Welk type uitvoerder past bij jullie.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, instemming, pensioenakkoord, solidariteit

Eigen blog: grote verschillen bij juiste keuze redelijk percentiel

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, beschikbare premie

Middelloonregeling nog in 2022 veranderen heeft voordelen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, pensioenakkoord, wet

Memorie van toelichting Wet Toekomst Pensioenen

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, wet

Positieve verwachtingen Netspar op invaren

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Anticiperen op Wet Toekomst Pensioen of afwachten waar de werkgever mee komt?

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, beschikbare premie, medezeggenschap, pensioenveranderingen

Volgens de Wet Toekomst Pensioen spreken werkgever en ondernemingsraad af welke pensioenambitie zij hebben met de pensioenregeling. Het uiteindelijke pensioenniveau valt vaker tegen dan mee.

Bron/meer...
Tags: informatie verstrekken, beschikbare premie, lage rente, pensioenakkoord

Goede samenvatting mogelijkheden en mogelijke problemen Wet Toekomst Pensioen bij wijziging regeling.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, instemming, premiestaffels

Er kan zomaar een jaar pensioen verloren gaan als de kosten van de pensioenuitvoerder te hoog zijn. Deze kosten zijn goed onderhandelbaar.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, lage rendementen, pensioenakkoord

Inzake afkoop 10% en belastingen.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Urgentie om middelloon voor 2022 om te zetten in premieregeling met leeftijdsafhankelijke premiestaffel is afgenomen.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, beschikbare premie

Blog doorvragen over wat er achter de cijfers zit bij voorgestelde pensioenverandering.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, pensioenakkoord

Filmpje uit de reeks inzake Pensioenakkoord inzake eerbiedigende werking premiestaffels en de evenwichtigheidstoets voor de vlakke premie.

Bron/meer...
Tags: compenseren, pensioenakkoord

Reactie Pensioenakkoord inzake opname ineens: wel aan te bevelen maar niet in combinatie met hoog/laag pensioen.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Artikel van eigen hand over Pensioenakkoord en de gevolgen voor middelloonpensioen en premieregelingen met leeftijdsafhankelijke premiestaffels.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, instemming, pensioenakkoord, compenseren

Juridische zaken Pensioenakkoord door Erik Lutjens en Monique van der Poel

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, compenseren

Vragen 55+ aan fnv, invaren niet verplicht (35)

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Niet wachten tot 2026 en verplicht omzetten middelloonpensioen in leeftijdsafhankelijke premiestaffel?

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord

Grote schade voor werknemers verwacht vanwege onvoldoende compensatie.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, compensatie, beschikbare premie

Uitleg door FNV van Pensioenakkoord

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, compensatie, flexibiliteit, pensioenakkoord

bezwaren tegen het pensioenakkoord

Bron/meer...
Tags: beleggen, eenzijdige wijziging, pensioenakkoord

Ik ben benieuwd of de vakbonden gaan opkomen voor werknemers die er bij het pensioenakkoord op achteruit gaan.

Bron/meer...
Tags: Pensioenakkoord