Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Artikel Dirkzwager pensioenadvocaten over aanpassing (indexatie) pensioenregeling pensioenfonds Delta Lloyd.

Terecht merkt Dikzwager op dat voor verzekerde regelingen (PW Art 20) geldt dat":

"Een ander belangrijk aspect is artikel 20 Pensioenwet. Hierin is uitgangspunt dat een wijziging van de pensioenovereenkomst niet mogelijk is van in het verleden opgebouwde pensioenaanspraken. Een voorwaardelijke aanspraak op toekomstige indexeringen valt hieronder; de Delta Lloyd en de ECN-uitspraken over aantasting en wijziging van bestaande aanspraken en rechten vielen nog onder de PSW."

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, onjuiste communicatie, pensioenklokkenluider.nl, pensioenpaard van troje

Werkgever wijzigt indexatieclausule en werknemers van ECN gaan hiermee niet akkoord. de Hoge Raad is duidelijk: ook als werknemer uit dienst is heeft deze zijn/haar pensioenrechten en deze mogen niet veranderd worden.

helaas is niet ingegaan op art 19PW (redelijkheid en billijkheid van de wijziging). Deze uitspraak past in het onderzoek van pensioenklokkenluider.nl waarbij het laten vervallen door verzekeraars (o.a. Nationale Nederlanden, ASR en Delta Lloyd) van het recht op toekomstige indexaties aan de orde is.

Bron/meer...
Tags: indexaties, pensioenklokkenluider.nl, uitspraken, pensioenklokkenluider.nl

Reactie Edwin Schop op aan de orde stellen verval indexatieperspectief.

Er wordt niet ingegaan op onder andere:

• Wijziging arbeidsvoorwaarden voor ex-medewerkers en slapers;

• Omschrijving voorwaardelijkheid indexaties (deze verschilt per contract en in de meeste gevallen staat er in de standaardvoorwaarden dat “de werkgever probeert” en dat “mits er voldoende middelen zijn (wat als de werkgever over voldoende middelen beschikt?) en “toeslagen worden betaald uit depot en werkgever kan besluiten om aanvullende betalingen te doen” (waarom zou werkgever als er voldoende middelen zijn dit niet doen als deze probeert om te indexeren?);

• Exitbepaling die erg nadelig is voor werkgevers en erg gunstig voor enkele pensioenuitvoerders (na 1,3,5 jaar negatieve overrente (en het is bekend dat er negatieve overrente gaat bestaan, ook ten tijde van het tot stand komen van de contracten) hoeft de pensioenuitvoerder nooit meer te indexeren, ook niet als de inflatie en de marktrente stijgen;

• Ook Edwin komt niet met een oplossing van het probleem en lijkt het hem niets te doen dat werknemers iets anders was voorgespiegeld dan wat zij aan pensioen gaan ontvangen.

Bron/meer...
Tags: pensioenpaard van troje, pensioenklokkenluider.nl, klokkenluider en pensioen

Paard van Troje: verzekeraars hebben "slimmigheidje" in hun contracten, waardoor kans op indexaties voor werknemers kan komen te vervallen. de rechter heeft hiermee korte metten gemaakt. Hoe zit het met jouw pensioen?

Bron/meer...
Tags: indexaties, toeslagen, pensioenpaard van troje, pensioenklokkenluider.nl

Verzekeraars pikken wat extra in bij pensioenvervroeging

Bron/meer...
Tags: leeftijd, pensioenvervroeging, pensioenklokkenluider.nl

Verzekeraars reageren op het laten vervallen van het indexatieperspectief.

Bron/meer...
Tags: indexaties, klokkenluider en pensioen, pensioenklokkenluider.nl

Toelichting op uitspraak ECN veranderen pensioenregeling zonder instemming en niet uitgewerkte arbeidsverhouding

Bron/meer...
Tags: instemming, pensioenklokkenluider.nl, uitspraken, pensioenpaard van troje

vaak voorkomend fenomeen bij onder andere Nationale Nederlanden: de streefregeling. Eindloon- of middelloonpensioen toezeggen en een kapitaal verzekeren. Eindverhaal: te weinig pensioen en een enorm probleem voor werkgevers en verzekeraar. de oplossing van NN: chantage!

Bron/meer...
Tags: lage rente, pensioenpaard van troje, pensioenklokkenluider.nl, pensioenpaard van troje

Werkgever wil af van indexaties en sluit het pensioencontract bij een nieuwe pensioenuitvoerder. de oude pensioenuitvoerder heeft onvoldoende middelen in het depot om te indexeren. De werkgever is van mening dat met het sluiten van een nieuw contract de aansprakelijkheid om te indexeren is vervallen. De rechter oordeelt anders.

Bron/meer...
Tags: indexaties, pensioenpaard van troje, uitspraken, pensioenklokkenluider.nl

Werkgever heeft indexatie afgeschaft en werknemers weten dit via de rechter terug te draaien.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, pensioenklokkenluider.nl, indexaties, toeslagen

Paard van Troje: verzekeraars hebben "slimmigheidje" in hun contracten, waardoor kans op indexaties voor werknemers kan komen te vervallen. de rechter heeft hiermee korte metten gemaakt. Hoe zit het met jouw pensioen?

Bron/meer...
Tags: indexaties, toeslagen, pensioenklokkenluider.nl