Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Ons commentaar op uitspraak Hof 18 januari 2022 waarbij werkgever en pensioenuitvoerder Zwitserleven overeenkomst beëindigen waardoor werknemers geen enkele kans meer hebben op indexaties. De werkgever moet de werknemer schadeloos stellen.

Bron/meer...
Tags: indexaties, toeslagen, uitspraken, pensioenpaard van troje

Toelichting op uitspraak ECN veranderen pensioenregeling zonder instemming en niet uitgewerkte arbeidsverhouding

Bron/meer...
Tags: instemming, pensioenklokkenluider.nl, uitspraken, pensioenpaard van troje

vaak voorkomend fenomeen bij onder andere Nationale Nederlanden: de streefregeling. Eindloon- of middelloonpensioen toezeggen en een kapitaal verzekeren. Eindverhaal: te weinig pensioen en een enorm probleem voor werkgevers en verzekeraar. de oplossing van NN: chantage!

Bron/meer...
Tags: lage rente, pensioenpaard van troje, pensioenklokkenluider.nl, pensioenpaard van troje

Werkgever wil af van indexaties en sluit het pensioencontract bij een nieuwe pensioenuitvoerder. de oude pensioenuitvoerder heeft onvoldoende middelen in het depot om te indexeren. De werkgever is van mening dat met het sluiten van een nieuw contract de aansprakelijkheid om te indexeren is vervallen. De rechter oordeelt anders.

Bron/meer...
Tags: indexaties, pensioenpaard van troje, uitspraken, pensioenklokkenluider.nl

Paard van Troje: verzekeraars hebben "slimmigheidje" in hun contracten, waardoor kans op indexaties voor werknemers kan komen te vervallen. de rechter heeft hiermee korte metten gemaakt. Hoe zit het met jouw pensioen?

Bron/meer...
Tags: indexaties, toeslagen, pensioenpaard van troje, pensioenklokkenluider.nl

Einde pensioencontract tussen werkgever en pensioenuitvoerder: vaak wordt het Paard van Troye binnengehaald: afspraken met ex medewerkers worden eenzijdig gebroken! De mening van AEGON.

Bron/meer...
Tags: indexaties, pensioenpaard van troje

In de meeste gevallen nemen werkgevers een enorm onbewust risico als zij het middelloonpensioen beëindigen (ook als er een nieuw pensioen voor in de plaats komt). Euronext ondervindt de gevolgen hiervan.

Bron/meer...
Tags: instemming, indexaties, pensioenpaard van troje

Artikel Dirkzwager pensioenadvocaten over aanpassing (indexatie) pensioenregeling pensioenfonds Delta Lloyd.

Terecht merkt Dikzwager op dat voor verzekerde regelingen (PW Art 20) geldt dat":

"Een ander belangrijk aspect is artikel 20 Pensioenwet. Hierin is uitgangspunt dat een wijziging van de pensioenovereenkomst niet mogelijk is van in het verleden opgebouwde pensioenaanspraken. Een voorwaardelijke aanspraak op toekomstige indexeringen valt hieronder; de Delta Lloyd en de ECN-uitspraken over aantasting en wijziging van bestaande aanspraken en rechten vielen nog onder de PSW."

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, onjuiste communicatie, pensioenklokkenluider.nl, pensioenpaard van troje

Werkgever verandert indexatieclausule zonder instemming werknemers. Volgens de werkgever en de pensioenuitvoerder (Achmea) is tekst in nieuwe pensioenreglement gelijk aan oude tekst. De OR stemt in met de nieuwe tekst (voorgelicht door de pensioenuitvoerder). De rechter is duidelijk in het oordeel dat er inhoudelijk wel iets is veranderd en dat de werknemers hiermee niet hebben ingestemd. De wijziging wordt teruggedraaid. De werknemers behouden de oorspronkelijke indexatievoorwaarden.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, pensioenpaard van troje, uitspraken

Reactie Edwin Schop op aan de orde stellen verval indexatieperspectief.

Er wordt niet ingegaan op onder andere:

• Wijziging arbeidsvoorwaarden voor ex-medewerkers en slapers;

• Omschrijving voorwaardelijkheid indexaties (deze verschilt per contract en in de meeste gevallen staat er in de standaardvoorwaarden dat “de werkgever probeert” en dat “mits er voldoende middelen zijn (wat als de werkgever over voldoende middelen beschikt?) en “toeslagen worden betaald uit depot en werkgever kan besluiten om aanvullende betalingen te doen” (waarom zou werkgever als er voldoende middelen zijn dit niet doen als deze probeert om te indexeren?);

• Exitbepaling die erg nadelig is voor werkgevers en erg gunstig voor enkele pensioenuitvoerders (na 1,3,5 jaar negatieve overrente (en het is bekend dat er negatieve overrente gaat bestaan, ook ten tijde van het tot stand komen van de contracten) hoeft de pensioenuitvoerder nooit meer te indexeren, ook niet als de inflatie en de marktrente stijgen;

• Ook Edwin komt niet met een oplossing van het probleem en lijkt het hem niets te doen dat werknemers iets anders was voorgespiegeld dan wat zij aan pensioen gaan ontvangen.

Bron/meer...
Tags: pensioenpaard van troje, pensioenklokkenluider.nl, klokkenluider en pensioen

Nadat is gebleken dat het pensioenfonds voor Euronext eerder in de fout is gegaan is er een nieuw claim ingediend door voormalig werknemers

Bron/meer...
Tags: compensatie, lage rendementen, pensioenpaard van troje

Einde pensioencontract tussen werkgever en pensioenuitvoerder: vaak wordt het Paard van Troye binnengehaald: afspraken met ex medewerkers worden eenzijdig gebroken!

Bron/meer...
Tags: indexaties, pensioenpaard van troje

Uitspraak tegen Euronext. Pensioenfonds in onderdekking kan indexaties niet betalen en pensioenfonds wordt opgeheven. Werknemers vragen rechtbank besluit terug te draaien, waarmee de rechtbank instemt.

Of de werknemers hiermee beter af zijn zal de vraag zijn. Alternatief was verzekerde regeling 9waarbij korten op pensioen niet mogelijk is) zonder indexaties. nu is er kans op indexaties, maar ook kans op korten van de pensioenen.

Bron/meer...
Tags: compensatie, pensioenpaard van troje, eenzijdige wijziging, lage rendementen