Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Er is wat onrust bij tegenstanders van pensioenhervorming over o.a. het eigendomsrecht. DE pensioenprofessor van NL Eric Lutjens legt uit.

Bron/meer...
Tags: pensioenwet, invaren, pensioenakkoord

Ook hoogleraar pensioenrecht Eric Lutjens ziet in collectief legitimiteit invaren geen bezwaren mits goed onderbouwd.

https://lnkd.in/e9kPwGiy

Bron/meer...
Tags: compenseren, invaren, pensioenwet, pensioenakkoord

Samen met Leon Zijlmans notitie geschreven met simpele uitleg invaren. Als de keuze bij deelnemers wordt neergelegd is wel of niet invaren geen moeilijke keuze.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, invaren, pensioenwet

De Wtp in het Staatsblad

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, pensioenwet

analyse op LinkedIn van prominent deskundige Anne Laning (actuaris) waarom de Wtp betere uitkomsten geeft dan het huidige stelsel.

Bron/meer...
Tags: pensioenwet, pensioenakkoord

Voor de liefhebbers of zij die aan de slag moeten met het pensioen enkele webinars van Pension Pro.

Bron/meer...
Tags: beleggen, pensioenwet, pensioenakkoord

Van welk kanspercentage (percentiel) moet je uitgaan bij de voorgestelde verandering van de huidige regeling naar de voorgestelde regeling.

Bron/meer...
Tags: beleggen, beschikbare premie, pensioenwet, premiestaffels

Verzekeraars doen hun naam nogal eens eer aan om te proberen onder een uitkering uit te komen. Zo ook als er een nieuw contract bij een andere pensioenuitvoerder wordt afgesloten en een werknemer is ziek. Hierbij informatie over aansluitende dekkingen.

Bron/meer...
Tags: pensioenwet

De overheid schrijft uiteraard ook van alles over pensioenen en de wijzigingen die worden aangekondigd en doorgevoerd. In dit stuk wordt het nieuwe pensioenstelsel dat vanaf 2015 geldt behandeld. Vanuit deze pagina kunt u nog veel meer informatie vinden.

Bron/meer...
Tags: aow, pensioen 2015, overheid, pensioenwet

Anne Laning en Leen Paape met feiten over de Wet toekomstpensioenen.

Grote dank heren!

Bron/meer...
Tags: compensatie, pensioenakkoord, pensioenwet, wet

Kamerstuk 32 043 vragen en antwoorden Wtp

Bron/meer...
Tags: compensatie, pensioenakkoord, pensioenwet

Anne Laning geeft analyse van drietal(openbaar gemaakte) data dekkingsgraden na transitie. Er blijkt (bij deze dekkingsgraden) grote ruimte te zijn om pensioenen te verhogen en solidariteitsreserves te vullen.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, wet, pensioenwet

Stukje samen met Leon Zijlmans AAG geschreven over solidariteit in de uitkeringsfase. Wellicht past dit beter bij een bedrijf dan ieder voor zich.

Bron/meer...
Tags: pensioenwet, pensioenakkoord, indexaties, solidariteit

Aegon heeft een analyse gemaakt wat als de Wtp eerder zou zijn ingevoerd. Hoe zouden de pensioenen zich hebben ontwikkeld.

Bron/meer...
Tags: pensioenwet, pensioenakkoord

Eigen blog: veel werkgever hebben een minimale pensioenregeling en veel werknemers hebben geen idee wat zij mogen verwachten van hun pensioen. Een oplossing zou het verplichte Pensioenlabel kunnen zijn. Wij ondersteunen dit van harte.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, informatie verstrekken, pensioenwet, volledige informatie

Consultatiestuk "Pensioenakkoord"

Bron/meer...
Tags: pensioenwet, pensioenakkoord

Aanpassing WOR aangenomen door Tweede Kamer

Zoals eerder aangekondigd is het instemmingsrecht met betrekking tot het veranderen van een pensioenregeling aangepast.

Er is sprake van een belangrijke verbetering.

Belangrijk is de passage dat instemmingrecht van toepassing is bij een voorgestelde verandering op grond van een pensioenovereenkomst.

Gesteld mag worden dat als een werkgever de pensioenregeling wil veranderen en deze wijziging raakt het pensioenniveau er instemming van de OR nodig is.

Deze aanpassing betekend dat instemmingsrecht ook van toepassing is op zaken die tussen de pensioenuitvoerder en de werkgever zijn geregeld en die niet in het pensioenreglement staan. Zo is het bij het einde van het pensioencontract (de meeste contracten tussen de werkgever en pensioenuitvoerder lopen 1, 3 of 5 jaar) gebruikelijk dat de winstdeling/overrente veranderd (of zelfs vervalt), hetgeen de indexaties van de pensioenen in hoge mate kan beïnvloeden.

Ook zo’n truc die pensioenadviseur AON vorig jaar uithaalde met de medewerkers om onder de bijstortingsverplichting uit te komen en de OR deze handelingswijze zelfs aan de rechter heeft voorgelegd (afspraak om tekorten die waren ontstaan in het pensioenfonds aan te vullen was vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst) is door deze aanpassing niet meer mogelijk.

Bron/meer...
Tags: instemming, indexaties, pensioenwet, wor