Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Vordering ingesteld tegen pensioenfonds voor de reisbranche. Omdat dekkingsgraad zeer laag was en pensioenen dus niet nagekomen konden worden is de pensioenuitvoering overgedragen naar pensioenfonds (PGB) die wel een goede dekkingsgraad heeft. Dekkingsgraden zijn met elkaar in evenwicht gebracht en dus opgebouwde pensioen gekort.

Groot deel van de kortingen is al weer ingelopen omdat PGB wel kon indexeren.

Bron/meer...
Tags: solidariteit, uitspraken

Samen met Leon Zijlmans AAG stukje geschreven over restitutie van het pensioenvermogen na overlijden voor de pensioendatum. Pieter Omtzigt maakte zich hier nogal druk over. Wij geven betere alternatieven.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, pensioenakkoord, solidariteit

Blog met Leon Zijlmans. De Ondernemingsraad heeft wat te kiezen. Welk type uitvoerder past bij jullie.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, instemming, pensioenakkoord, solidariteit

Artikel over dat je als deelnemer van een pensioenfonds invloed kunt uitoefenen op beleggingsbeleid omdat je bijvoorbeeld niet wil dat in tabaksindustrie wordt belegd.

Bron/meer...
Tags: beleggen, solidariteit, medezeggenschap

Waarom zouden we het huidige pensioenstelsel eigenlijk hervormen? Artikel uit Me Judice

Bron/meer...
Tags: beleggen, solidariteit, beschikbare premie

Blad voor Economen: lage rente is geen reden om pensioenstelsel te veranderen.

Bron/meer...
Tags: lage rente, lage rendementen, solidariteit

Afschaffen doorsneepremie levert tot 9,5% minder pensioen op.

Bron/meer...
Tags: pensioenveranderingen, solidariteit

Onderzoek werkgeversadviseur Mercer over verwachtingen werknemers in verband met opschuiven pensioenleeftijd.

Bron/meer...
Tags: demotie, leeftijd, solidariteit

eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst: waarop letten?

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, solidariteit, pensioenveranderingen

Stichting pensioenopleiding hielp mee aan een onderzoek naar pensioenfondsen die hun zetel verplaatsen naar het buitenland tbv Tweede kamer.

Wij vroegen om extra bescherming en zekerheid voor de werknemers en de sponsorverplichting kan vervallen als de werkgever ophoudt te bestaan. Meer financieel zeer rijke werkgevers waarvan wij het nooit verwachtten zijn gestopt. Pensioen gaat over zeer lange periodeBron/meer...
Tags: instemming, solidariteit

Lofzang op Deense (beste ter wereld) pensioenstelsel.

Bron/meer...
Tags: beleggen, solidariteit

Iedereen een eigen pensioenpotje, maar toch anders.

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rendementen, solidariteit

Artikel Paul van der Heide over onder andere wat onderbouwing van de pensioenreserve bij pensioenfondsen.

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, lage rente, solidariteit, toeslagen

Video: oud directeur pleit voor vaste rekenrente pensioenfondsen, waardoor zij wel hun toezeggingen kunnen voldoen.

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rendementen, solidariteit

Pensioenuitvoerder mag geen lager partnerpensioen uitkeren dan wat was afgesproken, ondanks groot leeftijdsverschil tussen (overleden) werknemer en partner.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, pensioenrecht, solidariteit

In de pensioenpotten zit heel veel geld. Het juiste perspectief wordt gezocht.

In dit stuk gaat RTL Z in op hoeveel dan wel en dat "we" ons geen zorgen hoeven te maken dat er "straks" niets meer is.

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, lage rendementen, solidariteit

Bijbetalen of niet als je deel gaat nemen aan een Bpf of er juist afscheid van neemt.

Bron/meer...
Tags: indexaties, lage rendementen, solidariteit, beleggen

Vermeend en Van der Ploeg zien "nieuwe werkelijkheid"en pleiten voor een verlaging van de Aow ingangsdatum.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, solidariteit

Het Nederlandse pensioenstelsel is door Mercer als 2e beste in de wereld beoordeeld. Vorig jaar stonden ‘we’ nog 3e, maar we zijn weer een plaats gestegen. Denemarken blijft eerste.

Van belang is dat de index naar het hele pensioenstelsel kijkt, en dus niet alleen naar de 2e pijler, het werkgeverspensioen. Met name omdat we veel sparen zijn we weer gestegen. Ook onze 1e pijler, de AOW, is voldoende hoog.

Omdat de verhoging van de pensioenleeftijd automatisch stijgt met de stijging van de levensverwachting zal de toekomstbestendigheid verder toenemen.

Het zwakke punt blijft uiteraard dat de verwachtingen van Nederlanders, met name de werkenden, hoger zijn dan hetgeen ze krijgen. Dat gemiddeld de pensioenen in Nederland hoog genoeg zijn is bekend, maar dat ze – aanzienlijk – lager zijn dan altijd voorgehouden én beloofd, is ook een feit.

Of iedere Nederlander dus ook die ‘2e plaats’ zo ervaart kan ernstig betwijfeld worden.

Bron/meer...
Tags: aow, indexaties, solidariteit

Bij een lagere dan maximale pensioenopbouw (middelloon 1,875% of maximale premiestaffel) mag een lagere franchise gehanteerd worden dan de "Witteveenfranchise" van € 12.642,00.

Vooral voor de medewerkers met de laagste inkomens en bij de bepaling van de hoogte van het partnerpensioen is een zo laag mogelijke franchise van belang. Relatief heeft dit voor de laagste inkomens de grootste impact.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, franchise, pensioenmaxima, solidariteit

Bij de (verplichte) bedrijfstakpensioenfondsen wordt de premie bepaald door voor alle werknemers een gelijk percentage premie in te leggen (doorsneepremie). Jongeren betalen hierdoor eigenlijk teveel en relatief ouderen betalen minder dan de premie die nodig is voor de pensioenopbouw in een jaar.

Hier zit volgens velen enige onredelijkheid in. Er wordt gestudeerd om het systeem aan te passen.

In MyJudice worden oplossingen besproken.

Bron/meer...
Tags: compensatie, leeftijd, premiebijdrage werknemers, solidariteit

Het persbericht en hierdoor het uittreksel van het rapport van het SCP over solidariteit en keuzevrijheid.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, medezeggenschap, solidariteit

Artikel van Cees Grimbergen naar aanleiding van het programma "Zwarte Zwanen".Hierin wordt onder andere opgeroepen om meer vragen te stellen aan de pensioenuitvoerder en komen onfrisse beleggingspraktijken aan het licht.

Bron/meer...
Tags: klokkenluider en pensioen, medezeggenschap, solidariteit

Steven van Weyenberg bevraagt de staatssecretaris over het begrip "verzekerde partner". In veel pensioenregelingen kun je wel een partnerpensioen hebben verzekerd, maar krijg je geen uitkering als je niet aan de eisen van de pensioenuitvoerder voldoet.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, ongelijke behandeling, solidariteit

In het stuk “Flexibiliteit en zekerheid op een dynamische arbeidsmarkt” dat in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is geschreven wordt uitvoering ingegaan op de juridische, arbeidsvoorwaardelijke, economische, maatschappelijke, groeiende ongelijkheid, etc effecten.

Er staat nergens wat de burgers en werkgevers nou zelf moeten doen, omdat de wereld (is) veranderd.

Een mooi item voor Ondernemingsraden om op de agenda van de werkgever te krijgen, immers met het steeds later ingaan van de Aow-ingangsdatum is dit item voor iedere werknemer belangrijk.

Bron/meer...
Tags: demotie, overheid, ongelijke behandeling, solidariteit

Ondanks dat het Nederlandse pensioenstelsel als een van de beste wordt beoordeeld (logisch: we hebben meer dan 1x het BNP van de BV Nederland gespaard), zal het stelsel toch op korte termijn aangepast worden.

Er zitten teveel ongelijkheden in en de kosten lopen teveel op.

Econoom Den Butter bespreekt het SER-advies.

Bron/meer...
Tags: aow, ongelijke behandeling, overheid, solidariteit

We moeten langer doorwerken, maar er zijn 600.000 Nederlanders met een WW-uitkering en bijna 900.000 Nederlanders met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De werkeloosheid daalt, maar niet onder ouderen.

Een goede reden om te bezuinigen op pensioen?

Bron/meer...
Tags: demotie, overheid, verplichte pensioendatum 67 jaar, solidariteit

Een link naar de pagina "pensioen" van het FNV. Hun visie op pensioen.

Bron/meer...
Tags: pensioen 2015, pensioeninformatie, solidariteit, toeslagen

Iedere werknemer ontvangt jaarlijks een Uniform Pensioen Overzicht.

Bron/meer...
Tags: aow, franchise, pensioen 2015, solidariteit

Mag pensioen dat gekort is door een pensioenuitvoerder (bijvoorbeeld door onderdekking bij een pensioenfonds) worden ingehaald?

Bron/meer...
Tags: vraag en antwoord, compensatie, pensioenmaxima, solidariteit

Is een hogere premie voor een oudere werknemer ook ongelijke behandeling? Ja, maar toegestaan als hiermee gelijke pensioenen worden bereikt:

Bron/meer...
Tags: leeftijd, ongelijke behandeling, solidariteit

De Commissie voor de Rechten van de Mens (voorheen Commissie Gelijke behandeling) oordeelt duidelijk over de premieverdeling bij beschikbare premieregelingen: verdeling van een % van de premie is ongelijke behandeling.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, premiebijdrage werknemers, solidariteit, ongelijke behandeling

Het Nederlandse pensioensysteem eenvoudig uitgelegd door de Pensioenfederatie (pensioenfondsen).

Bron/meer...
Tags: franchise, pensioen 2015, pensioeninformatie, solidariteit

Werkgever wijzigt een pensioenregeling en werknemer geeft aan “ik blijf in de oude pensioenregeling”. Rechter bepaalt dat dit stelling werknemer correct is.

Hierna voert werkgever nog aan dat voordering verlopen is. De pensioenregeling is in 1999 omgezet. (5 jaar). Maar rechter gaat ervan uit dat de arbeidsovereenkomst na uitdiensttreding (2010) afgelopen is.

Overigens betrof dit een eindloonpensioenregeling (db) die is omgezet in een streefregeling (bij een constant rendement van 7% (!) zou dit voldoende kapitaal opleveren om een vergelijkbaar eindloonpensioen aan te kopen.

Bron/meer...
Tags: instemming, eenzijdige wijziging, premiebijdrage werknemers, solidariteit

Ook verzekeraar Delta Lloyd wilde van de onvoorwaardelijke indexaties af en wijzigde de pensioenregeling, ook voor ex-medewerkers.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, medezeggenschap, solidariteit

Stukje samen met Leon Zijlmans AAG geschreven over solidariteit in de uitkeringsfase. Wellicht past dit beter bij een bedrijf dan ieder voor zich.

Bron/meer...
Tags: pensioenwet, pensioenakkoord, indexaties, solidariteit

Stukje geschreven met Leon Zijlmans met uitleg over meerdere in pensioenregelingen gebruikte vormen van solidariteit zonder zelf een oordeel te vellen over de wenselijkheid hiervan.

Bron/meer...
Tags: pensioenakkoord, solidariteit

Eigen blog: Ondernemingsraden beslissen mee over hoe het uiteindelijke pensioen er gaat uitzien: demping fluctuaties of volledig meebewegen met de economische omstandigheden.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, medezeggenschap, pensioenakkoord, solidariteit

Martin Pikaart in het FD met zijn mening dat ons pensioenstelsel fors aangepast moet worden. Zijn mening! De feiten staan hieronder.

Meningen en feiten.

Velen willen een ander pensioenstelsel en de lobby hiervoor is groot.

Er worden veel meningen gegeven en dat is goed in onze maatschappij.

Maar meningen zijn niet altijd feiten.

Mening of feit: ouderen worden bevoordeeld ten opzichte van jongeren.

Feit is dat de jaarlijkse premie niet in verhouding staat tot de beleggingsopbrengsten van de pensioenfondsen. De premie is maar een klein deel van de jaarlijkse aangroei van het pensioenvermogen.

De beleggingen worden behaald op het vermogen. Het pensioenvermogen zijn de premies en de hierop behaalde beleggingen die voor het grootste deel door de ouderen is opgebracht. Feitelijk subsidiëren de ouderen de jongeren.

Mening of feit: de premie die jongeren betalen is veel te hoog omdat jongeren en ouderen evenveel betalen en pensioen voor ouderen is duurder.

De premie wordt betaald door werkgevers en de werknemer dragen een deel van de premie (eigen bijdrage). Alle werknemers, ongeacht hun leeftijd, dragen in gelijke mate bij. Als jongeren minder zouden hoeven te betalen dan ouderen is er sprake van ongelijke behandeling. De Commissie voor Gelijke rechten van de mens (voorheen Commissie Gelijke Behandeling) heeft hierover een duidelijke uitspraak gedaan.

Er wordt aan voorbij gegaan dat de premie maar een klein deel is van de opbrengsten van het pensioenfonds. De beleggingen leveren aanzienlijk meer op dan wat er aan premie is betaald. Aansluitend op het vorige punt is het een feit dat een andere verdeling van de premie niet mogelijk en niet nodig is omdat jongeren niet teveel bijdragen.

Mening of feit: oudere generatie heeft enorm geprofiteerd van het huidige systeem

De pensioenpotten zijn de afgelopen jaren fors gegroeid en de gemiddelde dekkingsgraad is 105% bij een rekenrente van 1,5%. De indexaties van pensioenen zijn de laatste jaren uitgebleven (feit: dit is geen voordeel), terwijl meer dan de helft van de pensioenen minder bedragen dan € 500,00.

Meer dan de helft van de gepensioneerden heeft dan ook echt indexatie nodig.

Bij een rentestijging is er meer ruimte voor indexaties en de kans op een rentestijging (met indexaties) is aanzienlijk groter dan een rentedaling (kans op geen indexaties). Feit: Hiervan gaan toekomstige gepensioneerden profiteren.

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, leeftijd, solidariteit, toeslagen

Artikel MeJudice: er is ongeveer 100 miljard premiekortingen gegeven, het huidige pensioentekort zou niet nodig zijn geweest bij de pensioenfondsen.

Bron/meer...
Tags: indexaties, klokkenluider en pensioen, solidariteit

Artikel uit het FD: PVV, 55Plus en SP willen de Aow-ingangsdatum terugbrengen naar 65 jaar.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, solidariteit

Uitvoeringskosten pensioenuitvoerders zijn veel te hoog. Waarom de SER met haar advies niet bij de Duitsers en Denen (beste pensioenstelsel ter wereld) hebben gekeken: eigenbelang van de pensioensector en de SER?

Bron/meer...
Tags: aow, transparantie, lage rente, solidariteit, toeslagen

Centraal Bureau Statistiek: we leven nog gemiddeld 20 jaar na als "we" 65 jaar zijn geworden.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, solidariteit

uitspraak Hof: werknemers gaan niet akkoord met aanpassing pensioenregeling ondanks instemming OR. werkgever onderbouwt onvoldoende dat deze de pensioenpremie niet meer zou kunnen betalen en dat individuele recht werknemer zou moeten wijken.

Bron/meer...
Tags: wor, solidariteit, instemming, pensioenrecht

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen stijgt snel. Bij ambtenaren heel snel: van 59,5 jaar in 2006 tot 63,5 jaar in 2015. Nog ruim voor de ingangsdatum van hun Aow.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, verplichte pensioendatum 67 jaar, solidariteit

Blog over door pensioenuitvoerder ten onrechte toegepaste korting op partnerpensioen, vanwege groot leeftijdsverschil.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, solidariteit, pensioenrecht

Pensioenjurist mr Jeroen van Wensen is het niet helemaal eens met de visie van beleidsbepalers over het pensioen. Jeroen wil zijn verhaal graag met jou delen.

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, lage rente, overheid, solidariteit

Toekomstvisie pensioen door FNV.

Ondermeer:

* 70% eindloon en meer voor werknemers met salaris die minder dan modaal verdienen zodat zij eerder met pensioen kunnen

* aandacht voor indexaties

* pensioenplicht (ook zelfstandigen)

* jong blijft betalen voor oud en laagopgeleid voor hoger opgeleid

* pensioen alleen voor pensioen gebruiken (waarom niet deel van pensioengeld gebruiken voor aflossen hypotheek? Dit levert veel meer op en je hebt minder pensioeninkomen nodig als de hypotheek is afgelost)

* transparantie in pensioenvermogen: hoeveel is jouw pensioen waard

* verbod afkoop kleine pensioenen (administratieve kosten aanhouden klein pensioen versus pensioengeld voor pensioen gebruiken. Waardeoverdracht is immers toegestaan

* forse toename pensioenkosten: wie gaat dit betalen?

Bron/meer...
Tags: indexaties, lage rendementen, medezeggenschap, solidariteit

Interview hoogleraar De Griep over de gevolgen van langer doorwerken.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, pensioenvervroeging, solidariteit

Interview hoogleraar De Griep over de gevolgen van langer doorwerken.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, pensioenvervroeging, solidariteit

Armoede en rijkdom onder ouderen. Enkele cijfers op een rijtje.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, solidariteit

De rekenrente die pensioenfondsen moeten gebruiken is aangepast. De verhouding tussen de verplichtingen (te betalen pensioenen) en bezittingen pakt hierdoor slechter uit. Dit betekend: geen indexaties, koopkrachtverlies ouderen en de kans op een hogere premie.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, solidariteit

Pensioenjurist Theo Gommer geeft een korte samenvatting van de uitkomsten van het rapport van het SCP over pensioen, solidariteit en keuzevrijheden.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, instemming, medezeggenschap, solidariteit

De toezichthouder is van mening dat de pensioenambitie (wat willen we aan pensioen uitkeren?) en de verwachtingen van premie-inleg en verwacht rendement niet aansluiten bij elkaar. De praktijk leert dat pensioenen fors achter zijn gebleven bij de ambities.

Hoe zit dit met het pensioen in jullie onderneming?

Wat is de ambitie en sluit de premie-inleg aan bij de verwachtingen?

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, toeslagen, solidariteit

Artikel uit het AD over de flexibele Aow.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, solidariteit

Pensioenfonds Havenarbeiders en vakbonden hebben zich in de luren laten leggen door AEGON en Optas en de Stichting Ammodo. Veel pensioengeld wordt niet gebruikt voor pensioen.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, solidariteit

Pensioen saai?

De planning van onderwerpen die binnenkort nog door de overheid behandeld gaan worden is overvol.

Bron/meer...
Tags: aow, medezeggenschap, overheid, solidariteit

De flexibele ingangsdatum van de Aow is voorlopig de ijskast ingegaan. Zelf bepalen wanneer je jouw Aow op neemt heeft echter grote voordelen. Deze worden in dit artikel besproken.

OR-Pensioenadviseurs is van mening dat op de argumenten van de staatssecretaris veel commentaar mogelijk is.

Bron/meer...
Tags: aow, nieuwsbrief, demotie, overheid, solidariteit

Ook prof Hans van Meerten ziet het huidige pensioenstelsel als onhoudbaar.

Bron/meer...
Tags: aow, pensioenveranderingen, solidariteit

Veel werknemers hebben vragen over hun pensioen. Wijzer in geldzaken kan hen helpen bij het vinden van een antwoord.

Bron/meer...
Tags: aow, overheid, pensioen 2015, solidariteit

Gokken met uw pensioengeld. De uitzending van Zwarte Zwanen.

Bron/meer...
Tags: grootverdieners, medezeggenschap, solidariteit, toeslagen

Achterhoedegevecht pensioenfondsen om doorsneepremie (en hiermee hun monopoly om alleenuitvoerder van een pensioenregeling in een Bpf te blijven) te behouden, ondanks vele adviezen om over te gaan naar een eerlijker premie.

Bron/meer...
Tags: solidariteit, pensioenveranderingen, medezeggenschap, leeftijd

Onderzoek naar houdbaarheid verplicht gestelde pensioenfondsen VU 2013:

Bron/meer...
Tags: solidariteit, aow, solidariteit, premiebijdrage werknemers

Pensioenlab is een adviesbureau voor de pensioenwereld.

Bron/meer...
Tags: pensioeninformatie, leeftijd, overheid, solidariteit

Belangrijke pensioenvisionairs hebben in een gezamenlijk rapport (en dit is lastig met grote ego’s) een aantal belangrijke aanbevelingen gedaan om pensioen in de toekomst meer houdbaar te maken.

Bron/meer...
Tags: pensioenveranderingen, beschikbare premie, leeftijd, solidariteit

Hoe lang leven we trouwens gemiddeld nadat ons pensioen ingaan?

Bron/meer...
Tags: leeftijd, pensioenvervroeging, solidariteit

De Wet Werk en Zekerheid regelt onder andere dat de werkgever de arbeidsovereenkomst mag opzeggen per het moment dat de Aow van de werknemer in gaat of bij een afwijkende pensioendatum. Het is dus van belang dat de ingangsdatum van de pensioenregeling en de Aow-ingangsdatum op elkaar aansluiten. Anders kunnen werknemers tussen de financiële wal en het schip terecht komen.

Bron/meer...
Tags: verplichte pensioendatum 67 jaar, aow, leeftijd, solidariteit