Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw

Werkgever en werknemer hebben discussie over wat de ambitie (streven naar) is bij indexaties. zij voeren hierover overleg. Werkgever komt er bij deze rechter niet mee weg dat ambitie volledige voorwaardige indexaties inhoud.

Bron/meer...
Tags: indexaties, toeslagen, uitspraken

Uitspraak Hof ECLI:NL:GHDHA:2022:16 : werkgever en pensioenuitvoerder beeindigen pensioenregeling waardoor werknemer geen enkele kans meer heeft op indexaties.

Werkgever moet werknemer schadeloos stellen.

Bron/meer...
Tags: indexaties, toeslagen, uitspraken

Des te groter risico, hoe meer kans op hoger (of lager) pensioen.

Dit geldt voor pensioenfondsen en voor beschikbare premieregelingen.

Hoe minder zekerheid hoe mooier het mogelijke pensioen.

Maar hoe de balans te vinden tussen premieinleg, verwacht rendement, de rente, het langlevenrisico, het beoogde pensioen (inclusief indexaties).

Artikel uit MeJudice

Bron/meer...
Tags: indexaties, lage rendementen, toeslagen

Werkgever heeft indexatie afgeschaft en werknemers weten dit via de rechter terug te draaien.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, pensioenklokkenluider.nl, indexaties, toeslagen

Paard van Troje: verzekeraars hebben "slimmigheidje" in hun contracten, waardoor kans op indexaties voor werknemers kan komen te vervallen. de rechter heeft hiermee korte metten gemaakt. Hoe zit het met jouw pensioen?

Bron/meer...
Tags: indexaties, toeslagen, pensioenpaard van troje, pensioenklokkenluider.nl

Paard van Troje: verzekeraars hebben "slimmigheidje" in hun contracten, waardoor kans op indexaties voor werknemers kan komen te vervallen. de rechter heeft hiermee korte metten gemaakt. Hoe zit het met jouw pensioen?

Bron/meer...
Tags: indexaties, toeslagen, pensioenklokkenluider.nl

Artikel uit economenblad MeJudice: rekenrente te voorzichtig!

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, toeslagen

Artikel Paul van der Heide over onder andere wat onderbouwing van de pensioenreserve bij pensioenfondsen.

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, lage rente, solidariteit, toeslagen

Rente pensioenfondsen nu onder 0%. De pensioenvoorziening die moet worden aangehouden is hoger dan het pensioen zelf. Logisch?

Bron/meer...
Tags: indexaties, lage rendementen, toeslagen, beleggen

De toezichthouder is van mening dat de pensioenambitie (wat willen we aan pensioen uitkeren?) en de verwachtingen van premie-inleg en verwacht rendement niet aansluiten bij elkaar. De praktijk leert dat pensioenen fors achter zijn gebleven bij de ambities.

Hoe zit dit met het pensioen in jullie onderneming?

Wat is de ambitie en sluit de premie-inleg aan bij de verwachtingen?

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, toeslagen, solidariteit

Als werknemers pensioen - al was het maar een beetje meer - zouden begrijpen, zou de waardering een stuk groter zijn.

Hoe gaat de pensioencommunicatie bij uw bedrijf en zou de OR een rol kunnen hebben in het communicatietraject, zodat collegae meer waardering voor hun arbeidspakket krijgen?

De Wetgever vindt hier ook iets over.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, toeslagen, pensioenrecht

Ons commentaar op uitspraak Hof 18 januari 2022 waarbij werkgever en pensioenuitvoerder Zwitserleven overeenkomst beëindigen waardoor werknemers geen enkele kans meer hebben op indexaties. De werkgever moet de werknemer schadeloos stellen.

Bron/meer...
Tags: indexaties, toeslagen, uitspraken, pensioenpaard van troje

Artikel over het uithollen van pensioen door inflatie.

Bron/meer...
Tags: indexaties, lage rendementen, toeslagen

Artikel over het uithollen van pensioen door inflatie.

Bron/meer...
Tags: indexaties, lage rendementen, toeslagen

Martin Pikaart in het FD met zijn mening dat ons pensioenstelsel fors aangepast moet worden. Zijn mening! De feiten staan hieronder.

Meningen en feiten.

Velen willen een ander pensioenstelsel en de lobby hiervoor is groot.

Er worden veel meningen gegeven en dat is goed in onze maatschappij.

Maar meningen zijn niet altijd feiten.

Mening of feit: ouderen worden bevoordeeld ten opzichte van jongeren.

Feit is dat de jaarlijkse premie niet in verhouding staat tot de beleggingsopbrengsten van de pensioenfondsen. De premie is maar een klein deel van de jaarlijkse aangroei van het pensioenvermogen.

De beleggingen worden behaald op het vermogen. Het pensioenvermogen zijn de premies en de hierop behaalde beleggingen die voor het grootste deel door de ouderen is opgebracht. Feitelijk subsidiëren de ouderen de jongeren.

Mening of feit: de premie die jongeren betalen is veel te hoog omdat jongeren en ouderen evenveel betalen en pensioen voor ouderen is duurder.

De premie wordt betaald door werkgevers en de werknemer dragen een deel van de premie (eigen bijdrage). Alle werknemers, ongeacht hun leeftijd, dragen in gelijke mate bij. Als jongeren minder zouden hoeven te betalen dan ouderen is er sprake van ongelijke behandeling. De Commissie voor Gelijke rechten van de mens (voorheen Commissie Gelijke Behandeling) heeft hierover een duidelijke uitspraak gedaan.

Er wordt aan voorbij gegaan dat de premie maar een klein deel is van de opbrengsten van het pensioenfonds. De beleggingen leveren aanzienlijk meer op dan wat er aan premie is betaald. Aansluitend op het vorige punt is het een feit dat een andere verdeling van de premie niet mogelijk en niet nodig is omdat jongeren niet teveel bijdragen.

Mening of feit: oudere generatie heeft enorm geprofiteerd van het huidige systeem

De pensioenpotten zijn de afgelopen jaren fors gegroeid en de gemiddelde dekkingsgraad is 105% bij een rekenrente van 1,5%. De indexaties van pensioenen zijn de laatste jaren uitgebleven (feit: dit is geen voordeel), terwijl meer dan de helft van de pensioenen minder bedragen dan € 500,00.

Meer dan de helft van de gepensioneerden heeft dan ook echt indexatie nodig.

Bij een rentestijging is er meer ruimte voor indexaties en de kans op een rentestijging (met indexaties) is aanzienlijk groter dan een rentedaling (kans op geen indexaties). Feit: Hiervan gaan toekomstige gepensioneerden profiteren.

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, leeftijd, solidariteit, toeslagen

Uitvoeringskosten pensioenuitvoerders zijn veel te hoog. Waarom de SER met haar advies niet bij de Duitsers en Denen (beste pensioenstelsel ter wereld) hebben gekeken: eigenbelang van de pensioensector en de SER?

Bron/meer...
Tags: aow, transparantie, lage rente, solidariteit, toeslagen

artikel RTZ dat aangeeft dat de helft van de Nederlanders te weinig pensioen opbouwen. De bedoeling van pensioen is dat je zo ongeveer een vergelijkbaar te besteden inkomen houdt als toen je werkte. Indexaties zijn van groot belang en blijven de laatste jaren fors achter bij de wens van medewerkers.

Bron/meer...
Tags: beleggen, indexaties, onjuiste communicatie, toeslagen

Veel pensioenen zijn de afgelopen jaren door hun pensioenuitvoerder niet verhoogd. Het pensioentekort kan voor werknemers zeer fors oplopen, zo blijkt uit dit artikel.

Uit ervaringen van OR-Pensioenadviseurs blijkt dat werkgevers, als zij de pensioenregeling willen aanpassen, best gevoelig zijn om misgelopen indexaties te financieren.

Meer...
Tags: compensatie, indexaties, toeslagen

Een link naar de pagina "pensioen" van het FNV. Hun visie op pensioen.

Bron/meer...
Tags: pensioen 2015, pensioeninformatie, solidariteit, toeslagen

Gokken met uw pensioengeld. De uitzending van Zwarte Zwanen.

Bron/meer...
Tags: grootverdieners, medezeggenschap, solidariteit, toeslagen

Op Findinet (Delta Lloyd) staat ook vrij veel informatie over pensioenregelingen. Bijvoorbeeld een stuk over toeslagen. In de meeste middelloonregelingen wordt een voorwaardelijke toeslagverlening opgenomen. Door de lage rentestand van de afgelopen jaren is er echter niet veel ruimte om te indexeren, waardoor de waarde(ring) van het pensioen jaarlijks door inflatie wordt uitgehold.

Bron/meer...
Tags: toeslagen, pensioeninformatie, beschikbare premie, overheid