Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Pensioenuitspraken van de maand mei 2024.

Onder andere "onteigening": Beroep op "mag niet van Brussel" slaagt wederom niet en rechter lijkt er wel een beetje klaar mee en verwijst naar eerdere uitspraken

Bron/meer...
Tags: wet, uitspraken, indexaties

Voor de linkedIn gebruikers: een opsomming waarover en tussen wie zoal discussies kunnen ontstaan bij de invoering van een gewijzigde pensioenregeling vanwege de Wtp.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, wet, uitspraken

Uitspraak ECLI:NL:RBAMS:2023:660. OR DAS geeft voorwaardelijk instemming. WOR kent maar twee mogelijkheden wel of niet instemmen.

Dit x ging het goed.

Meer...
Tags: uitspraken, instemming, wor

Veel pensioenregelingen zijn in het verleden veranderd (bv van eindloon naar middelloon)en bij deze wijziging is overeengekomen dat opgebouwde pensioenaanspraken voor de huidige werknemers onvoorwaardelijk geïndexeerd zouden worden. HR staat eenzijdige wijziging door werkgever toe. Als dit niet de bedoeling is pas de overeenkomst dan aan!

Bron/meer...
Tags: indexaties, eenzijdige wijziging, uitspraken

Eigen blog: Werkgever krijgt instemming om onder voorwaarden de pensioenregeling aan te passen, maar komt later op de aanvullende voorwaarden terug. Ondernemingsraad verklaart besluit werkgever nietig. Rechter stelt OR in het gelijk, maar een vergelijkbare zaak is in het verleden al eens fout afgelopen.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, instemming, wet, uitspraken

Uitspraak RB Amsterdam zaak 30 januari 2023 en uitspraak 8 februari 2023: OR stemt onder voorwaarden in en werkgever verandert de aanvullende voorwaarden.

Instemming Art 27 lid 1 a, stuiten Art 27 5 en uitspraak ECLI:NL:RBAMS:2023:660

Bron/meer...
Tags: instemming, beschikbare premie, wor, uitspraken

NL:HR:2022:1872

Pensioenadviseur AON is nalatig geweest bij geven informatie vanwege omzetting van een gegarandeerd pensioen naar een beleggingsverzekering.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, woekerpolissen, uitspraken

Parket Hoge Raad: Een pensioenregeling met onvoorwaardelijke indexatie mag niet veranderd worden in een regeling met voorwaardelijke indexaties.

In de Cao voor het verzekeringsbedrijf zijn in 2013 de indexaties veranderd van onvoorwaardelijk naar voorwaardelijk. Opgebouwde aanspraken mogen niet veranderd worden (PW Art 20) en onvoorwaardelijk indexaties is een deel van het pensioen (PW Art 1). ER zal dus ingehaald moeten worden.

Bron/meer...
Tags: indexaties, wet, uitspraken

Artikel over opleggen van verbod aan OR om informatie te delen.

Bron/meer...
Tags: wor, informatie verstrekken, medezeggenschap, uitspraken

Vraag aan Pensioenklokkenluider.nl over een werkgever die afspraken niet nakomt. Afgesproken was dat opgebouwde pensioenen onvoorwaardelijk zouden worden geïndexeerd en de werkgever veranderde de onvoorwaardelijke afspraak in een voorwaardelijke afspraak. Dit is uiteraard niet toegestaan en moet worden teruggedraaid. Een eenmaal opgebouwd pensioen met onvoorwaardelijke indexaties mag je niet veranderen in een afspraak met voorwaardelijke indexaties.

Bron/meer...
Tags: indexaties, klokkenluider en pensioen, wet, uitspraken

Uitspraak Hof ECLI:NL:GHDHA:2022:16 : werkgever en pensioenuitvoerder beeindigen pensioenregeling waardoor werknemer geen enkele kans meer heeft op indexaties.

Werkgever moet werknemer schadeloos stellen.

Bron/meer...
Tags: indexaties, toeslagen, uitspraken

Veranderen van een pensioenregeling met onvoorwaardelijke indexaties is niet toegestaan.

Bron/meer...
Tags: indexaties, uitspraken

Uitspraak OR DAS vs werkgever. DAS doet extra betaling aan het depot om de indexaties te kunnen betalen op peil te houden.

Bron/meer...
Tags: compensatie, indexaties, uitspraken

Ook KWPS zet grote vraagtekens bij uitspraak met stijgende leeftijd mag ook de eigen bijdrage stijgen.

Bron/meer...
Tags: eigen bijdrage, ongelijke behandeling, uitspraken

Alcatel mag pensioenregeling niet veranderen nu er geen kans meer is op indexaties

Bron/meer...
Tags: compenseren, uitspraken

Ook KWPS is van mening dat een naar leeftijd oplopende eigen bijdrage niet is toegestaan.

Bron/meer...
Tags: eigen bijdrage, premiebijdrage werknemers, uitspraken, ongelijke behandeling

Mits zeer goed beargumenteerd kan een eigen bijdrage als % van de premie (en dus oplopend met de leeftijd) zijn toegestaan. Overigens verwachten wij dat beroep gesteld zal worden tegen deze uitspraak.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, beschikbare premie, eigen bijdrage

Ook in hoger beroep mag werkgever de pensioenregeling niet eenzijdig wijzigen.

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Wederom een uitspraak waar bij de OR instemt met verhoging eigen bijdrage, waartegen werknemers in verweer komen en gelijk krijgen van de rechter.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, uitspraken

Voor de liefhebber van uitspraken. Overzicht uitspraken mbt pensioenregelingen in zijn nieuwsbrief

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Ons commentaar op de uitspraak inzake geen goed werkgeverschap en schadevergoeding na omzetting pensioenregeling.

Bron/meer...
Tags: compenseren, uitspraken

SRK Verzekeringen vindt de pensioenkosten te hoog worden en probeert met de OR om eenzijdige wijziging door te voeren, hetgeen niet lukt.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, wet, uitspraken

Collectief invaren volgens Lutjens (na wetswijzigingen) wel mogelijk.

Bron/meer...
Tags: compenseren, uitspraken

Nieuwsbrieven Lutjens

Bron/meer...
Tags: uitspraken, wet

behandeling van pensioenuitspraken door Held Advocaten

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Mooi artikel van Teun Huijg, waarin hij de verschillende uitspraken behandelt aangaande het wijzigen van een pensioenregeling en compensatie voor achteruitgang. Wijziging fiscale kader is geen grond om de pensioenregeling te veranderen, als een werknemer erop achteruit gaat compenseren in pensioen of in loon.

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Hoge Raad 11 juli 2008, LJN BD1847, JAR 2008/204, toepassing van art. 7:611 BW

goed werkgevers- en werknemersschap

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Wijziging pensioenregeling, akkoord OR, maar (KLEIN DEEL) werknemers is niet akkoord. Ondanks incorporatiebeding wordt de wijziging teruggedraaid. Werknemers hebben niet ingestemd met de verandering.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, uitspraken

Hoe eenzijdige wijziging van de pensioenregeling fout loopt.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, wet, volledige informatie, uitspraken

Hof Den Bosch 14 januari 2020: eenzijdige wijziging waarbij onvoldoende rekening is gehouden met redelijkheid en billijkheid/belangen werknemers en dus verliest de werkgever.

Meer...
Tags: eenzijdige wijziging, uitspraken

Het Hof Den Haag besluit dat het recht op indexatie (art. 20 Pensioenwet) niet gewijzigd kan worden in voorwaardelijke (http://http://https">http://https://bit.ly/37gRF2d">http://https://bit.ly/37gRF2d">https://bit.ly/37gRF2d).

Continuering onvoorwaardelijke indexatie is (in dit geval) naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar. Omstandigheden als: ernstige financiële gevolgen, enorme daling dekkingsgraad, korting pensioenen, verplichting om in één keer af te financieren en mogelijk faillissement zijn door werkgever en pensioenuitvoerder onvoldoende aannemelijk gemaakt.

Kortom werkgever Allianz en uitvoerder ASR worden veroordeeld tot nakoming pensioenovereenkomst / continuering onvoorwaardelijke indexering.

Bron/meer...
Tags: compensatie, uitspraken

Werkgever verandert na uitdiensttreding de pensioenregeling. De indexatiemaatstaf verandert van onvoorwaardelijk naar voorwaardelijk. De Rechtbank staat dit niet toe.

Bron/meer...
Tags: indexaties, uitspraken

De OR ging onder voorwaarden akkoord. Dat is op zich niet ongewoon, maar op basis van de wet kan de OR alleen maar instemmen of niet instemmen. Een voorwaardelijke instemming (‘ja, mits’) is dan ook een instemming als bedoeld in de wet. Ook als de werkgever uiteindelijk niet (volledig) aan de voorwaarden voldoet. Beter is het vanuit het perspectief van de OR om de instemming te formuleren als ‘nee, tenzij’. Als de werkgever dan niet aan de voorwaarden voldoet, is er geen instemming.

Zoals de kantonrechter dan ook constateerde was het besluit definitief omdat sprake was van instemming en de nietigheid niet tijdig is ingeroepen. Daardoor is nu sprake van een wijziging van de pensioenregeling die al tien jaar geleden tot stand kwam en waarover nog steeds wordt gediscussieerd. Via een wat gekunstelde (doel)redenering komt het hof tot het oordeel dat er toch nog een besluit moet komen waarmee ofwel de OR instemt, ofwel de kantonrechter vervangende toestemming voor geeft. Daarmee voldoet het proces uiteindelijk aan de eisen die de wet eraan stelt. Al duurt het wel wat lang

Bron/meer...
Tags: instemming, uitspraken

Hoger beroep: werkgever moet zwaarwichtig belang aantonen

Bron/meer...
Tags: instemming, wor, uitspraken

Werkgever mag er niet van uitgaan dat werknemer bewust heeft ingestemd met de verandering van de pensioenregeling ook al heeft deze geen protest aangetekend.

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Uitspraak Hoge Raad: werkgever wil eigen bijdrage invoeren, maar wordt teruggefloten.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, eigen bijdrage, eenzijdige wijziging, wet

Werkgever moet schade na verandering pensioenregeling vergoeden aan werknemer. Enkele punten:

* verzekeraar wil regeling niet ongewijzigd voortzetten omdat deze (al 12 jaar) in strijd is met Wetgeving);

* meerderheid werknemers is akkoord gegaan;

* Ondernemingsraad heeft ingestemd;

Ondanks dat kosten voor werkgever hoog worden.

Meer...
Tags: eenzijdige wijziging, compensatie, indexaties, uitspraken

AON moet na gebrekkig advies provisie f 49K terugbetalen en wordt veroordeeld de schade (lager pensioen dan berekend) te vergoeden.

Zorgplicht niet nagekomen.

Meer...
Tags: uitspraken, beleggen

Linda Evers zet een aantal uitspraken op een rij inzake verandering van pensioenregelingen

Bron/meer...
Tags: uitspraken, pensioenveranderingen

Werkgever doet beroep op zwaarwichtig belang.

Hoge kosten eindloonpensioen en harmonisatie arbeidsvoorwaarden geen reden.

OR had ingestemd

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Juristenartikel over het wijzigen van een pensioenregeling.

In de praktijk gaat het wijzigen van een pensioenregeling vaak fout!

Bron/meer...
Tags: uitspraken

CZ-arrest: werknemer moet ondubbelzinnig instemmen met een verandering van de arbeidsvoorwaarde(n). de werknemer moet het en begrijpen en instemmen! Dit gebeurt bij pensioen heel vaak niet zorgvuldig genoeg. Met verstrekkende gevolgen.

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Een mindere pensioenregeling voor nieuwe werknemers is niet zonder meer toegestaan (ongelijke behandeling): leg goed vast waarom dit objectief rechtvaardig is.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, leeftijd, uitspraken, ongelijke behandeling

Uitspraak 10 januari 2018: werkgever wil eenzijdig de eigen bijdrage veranderen en dit wordt afgewezen door de rechter. De werkgever kan geen "zwaarwichtig belang" aantonen.

Bron/meer...
Tags: instemming, uitspraken, eenzijdige wijziging

Werkgever verandert pensioenvoorwaarden. Geen instemming verkregen door onvolledig verstrekte informatie.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, uitspraken, onjuiste communicatie

Toelichting op uitspraak ECN veranderen pensioenregeling zonder instemming en niet uitgewerkte arbeidsverhouding

Bron/meer...
Tags: instemming, pensioenklokkenluider.nl, uitspraken, pensioenpaard van troje

Werkgever verandert indexatieclausule zonder instemming werknemers. Volgens de werkgever en de pensioenuitvoerder (Achmea) is tekst in nieuwe pensioenreglement gelijk aan oude tekst. De OR stemt in met de nieuwe tekst (voorgelicht door de pensioenuitvoerder). De rechter is duidelijk in het oordeel dat er inhoudelijk wel iets is veranderd en dat de werknemers hiermee niet hebben ingestemd. De wijziging wordt teruggedraaid. De werknemers behouden de oorspronkelijke indexatievoorwaarden.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, instemming, pensioenpaard van troje, uitspraken

Werkgever heeft indexatie afgeschaft en werknemers weten dit via de rechter terug te draaien.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, pensioenklokkenluider.nl, indexaties, toeslagen

Commentaar AEGON juridisch: mag werkgever erop vertrouwen dat werknemer instemt met verandering pensioenregeling zonder uitdrukkelijke instemming?

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, uitspraken

Door niet te reageren op een verandering van het pensioen is er nog geen overeenstemming bereikt. Haviltex-maatstaf.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, uitspraken

Veel bedrijven zeggen nieuwe werknemers die vanaf een bepaalde datum in dienst treden een soberder pensioen toe. Dit is NIET zondermeer toegestaan.

Bron/meer...
Tags: leeftijd, wet, uitspraken, beschikbare premie

Uitspraak: werknemer met veel keuzemogelijkheden maakte verkeerde keuze.

Bron/meer...
Tags: flexibiliteit, pensioeninformatie, uitspraken

Verzekeraar wordt veroordeeld voor woekerpolispraktijken

Bron/meer...
Tags: beleggen, lage rendementen, uitspraken, transparantie

site met pensioennieuws voor ondernemingsraden

Bron/meer...
Tags: instemming, wor, uitspraken

Pensioenrechtsspraak februari 2024 van Jim Kaldenberg

Bron/meer...
Tags: wet, uitspraken

Hoge Raad geeft oordeel over de eis dat de verplichte buffers bij pensioenfondsen veel te hoog zijn en dat pensioenen verhoogd moeten worden (met terugwerkende kracht). Kansloos uiteraard

Bron/meer...
Tags: wet, uitspraken, indexaties, toeslagen

Pensioenrechtspraak 2023 door Jim Kaldenberg.

Bron/meer...
Tags: wet, uitspraken

Vordering ingesteld tegen pensioenfonds voor de reisbranche. Omdat dekkingsgraad zeer laag was en pensioenen dus niet nagekomen konden worden is de pensioenuitvoering overgedragen naar pensioenfonds (PGB) die wel een goede dekkingsgraad heeft. Dekkingsgraden zijn met elkaar in evenwicht gebracht en dus opgebouwde pensioen gekort.

Groot deel van de kortingen is al weer ingelopen omdat PGB wel kon indexeren.

Bron/meer...
Tags: solidariteit, uitspraken

Uitspraak Hoge Raad inz AFM.

Een onvoorwaardelijke indexatieafspraak is pas onvoorwaardelijk als deze ook gefinancierd is.

Daarnaast kan een onvoorwaardelijke aanspraak voorwaardelijk zijn omdat de voorwaarde is dat de werknemer nog in dienst moet zijn.

AFM mag eenzijdig wijzigen omdat de indexaties tot wijzigingsdatum volledig gefinancierd zijn en belang werknemer dus niet minder wordt door afschaffen van de voorwaardelijkheid (hetgeen ook is toegestaan).

Frustrerende uitspraak en conflict met rechtszekerheid. Zo was de afspraak op onvoorwaardelijke indexaties immers niet bedoeld.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, uitspraken, indexaties

Werkgever verandert de pensioenregeling. Enkele werknemers gaan niet akkoord en vragen de rechter om uitspraak.

Argumenten werkgever:

* eenzijdig wijzigingsbeding was opgenomen, dus moet de rechter zich de vraag stellen of het belang van de werkgever zwaarder weegt dan het belang van de werknemers;

* Voortzetting van de middelloonregeling zou gepaard gaan met 90% extra kosten;

* alvast anticiperen op nieuwe pensioenstelsel.

Rechter overweegt:

* pensioenregeling had kunnen worden voortgezet;

* Pensioenwet is nog niet aangepast;

* er is een kans dat werknemers er bij de premieregeling op achteruitgaan ten opzichte van het gegarandeerde middelloonpensioen;

* werkgever heeft verder geen compensatie aangeboden.

De rechter oordeelde dat de werkgever geen zwaarwichtig belang had om de pensioenregeling eenzijdig te wijzigen.

Bron/meer...
Tags: instemming, uitspraken, beschikbare premie, medezeggenschap

Werkgever en werknemer hebben discussie over wat de ambitie (streven naar) is bij indexaties. zij voeren hierover overleg. Werkgever komt er bij deze rechter niet mee weg dat ambitie volledige voorwaardige indexaties inhoud.

Bron/meer...
Tags: indexaties, toeslagen, uitspraken

Ons commentaar op uitspraak Hof 18 januari 2022 waarbij werkgever en pensioenuitvoerder Zwitserleven overeenkomst beëindigen waardoor werknemers geen enkele kans meer hebben op indexaties. De werkgever moet de werknemer schadeloos stellen.

Bron/meer...
Tags: indexaties, toeslagen, uitspraken, pensioenpaard van troje

Eigen blog naar aanleiding van uitspraak onvoorwaardelijke indexatie niet te veranderen.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, indexaties

Pensioenadviseur heeft onvoldoende informatie verstrekt bij het wijzigen van een eindloonregeling naar een beschikbare premieregeling.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, eenzijdige wijziging, informatie verstrekken, uitspraken

Met leeftijd stijgende premie en stijgende werknemersbijdrage toegestaan? Held Law (Teun Huig en Mark Heemskerk) bespreken de uitspraak ECLI:NL:RBGEL:2021:4492

Spoiler: Volstrekt onvoldoende motivatie waarom deze leeftijdsdiscriminatie zou zijn toegestaan.

Bron/meer...
Tags: beschikbare premie, eigen bijdrage, ongelijke behandeling, uitspraken

Uitspraak Alcatel (opzeggen overeenkomst, waardoor indexatieperspectief vervalt)

Bron/meer...
Tags: compenseren, uitspraken

Campina sluit nieuwe overeenkomst waardoor recht op indexaties vervalt. Campina moet schadevergoeding betalen.

Bron/meer...
Tags: compensatie, uitspraken

Met leeftijd stijgende eigen bijdrage blijft volgens ons een verboden leeftijdsonderscheid.

Bron/meer...
Tags: eigen bijdrage, ongelijke behandeling, premiebijdrage werknemers, uitspraken

Werknemer toont volgens rechter onvoldoende belang aan zodat werkgever de pensioenregeling eenzijdig mag veranderen.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, uitspraken

Update overzicht pensioenuitspraken

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Ondernemingsraad spreekt met werkgever af dat niemand er na de verandering van de pensioenregeling op achteruit mag gaan. Actuaris maakt berekeningen en iedereen gaat er zelfs op vooruit. Volgens de berekeningen dan, na enkele jaren blijkt dat de pensioenen lager zijn geworden. OR spant rechtszaak aan, maar de werknemers hebben(pensioen)pech.

Let goed op wat er op papier overeen gekomen wordt en probeer achter de cijfers van de pensioenberekeningen te kijken.

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Samenvatting: beroep op nietigheid besluit door OR waarmee OR had ingestemd op grond dat de OR indien de werkgever in het kader van de instemmingsaanvraag juiste en volledige informatie had verstrekt mogelijk instemming met het voorgenomen besluit zou hebben onthouden afgewezen. Het betrof informatie omtrent de indexatieverwachting in een situatie waarin op aandringen van de OR aan de deelnemers aan een pensioenregeling de keuze was geboden tussen overgang naar Pensioenfonds Horeca & Catering of een verzekerde premieregeling. De werkgever had echter geen garantie gegeven (uit de zinssnede “niemand gaat er op achteruit” kon geen indexatiegarantie worden gelezen). Het betrof een adviesplichtig besluit. Het beroep van de OR om reflexwerking toe te kennen aan art. 26, lid 1 WOR voor instemmingsplichtige besluiten werd afgewezen.

Bron/meer...
Tags: informatie verstrekken, instemming, uitspraken

Wijziging van een pensioenregeling, waarbij er werd gestreefd naar de opbouw van een kapitaal op basis waarvan pensioenuitkeringen konden worden aangekocht vergelijkbaar met een eindloonregeling, in een beschikbare premieregeling. Appellanten hebben geen recht op voortzetting van deze voorheen voor hen geldende streefregeling, door middel van storting van koopsommen, waardoor zij in de positie worden gebracht alsof die streefregeling was voortgezet. Dit betekent echter niet dat geïntimeerde zonder meer mocht overgaan in het wijzigen van de streefregeling naar een beschikbare premieregeling en daarmee eenzijdig het aan een beschikbare premieregeling inherente beleggingsrisico bij appellanten mocht neerleggen. Indien en voor zover appellanten als gevolg van die wijziging in een nadeliger positie zijn gekomen, wordt geïntimeerde veroordeeld tot betaling van een bedrag ter compensatie van dat nadeel.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, beschikbare premie, compensatie, compenseren

artikel over pensioenwijziging (en Corona)

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, volledige informatie, uitspraken

Collectief invaren volgens Lutjens (na wetswijzigingen) wel mogelijk.

Bron/meer...
Tags: compenseren, uitspraken

Gewijzigde vut-regeling kan redelijkheidstoets niet doorstaan. Instemming OR niet doorslaggevend. Alternatieven voor de overgangsregeling voor werknemers geboren voor 1950 waren mogelijk, en behoefden geen leeftijdsdiscriminatie op te leveren

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Uitspraak Arkema

Meer...
Tags: uitspraken

Arbeidsrecht. Procesrecht. Beëindiging van pensioenregeling ter zake provisie inkomsten behelst in dit geval een wijziging arbeidsovereenkomst waarvoor een nadere overeenkomst tussen werkgever en werknemer vereist is. Vraag of een dergelijke nadere overeenkomst tot stand is gekomen, wordt in beginsel beantwoord aan de hand van algemene regels voor sluiten van overeenkomsten. Gelet op de aard van die rechtsverhouding mag een werkgever er evenwel slechts dan op vertrouwen dat een werknemer heeft ingestemd met een voor hem nadelige wijziging van zijn arbeidsvoorwaarden als hem duidelijkheid is verschaft over de inhoud van die wijziging en op basis van verklaringen of gedragingen van die werknemer een welbewuste instemming met die wijziging mag worden aangenomen (vgl. HR 28 mei 1999, NJ 1999, 509). Rechter behoefde de ondubbelzinnigheid van de instemming niet met zoveel woorden vast te stellen.

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Werkgever veranderd pensioenregeling. Werknemer maakt bezwaar, 75% werknemers stemt in en rechter stelt de werknemer in gelijk.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, uitspraken

Aanpak opheffen pensioenfonds in strijd met Pensioenwet.

Bron/meer...
Tags: instemming, uitspraken

Commentaar Prof Dr Herman Kappele op uitspraak waarin werkgever de pensioenregeling wil veranderen en werknemers niet.

De Pensioenwet gaat uit van “hetgeen tussen een werkgever en een werknemer is overeengekomen betreffende pensioen”. Het opgebouwde en op te bouwen pensioen is dus overeengekomen en hiermee eigendom van de werknemer. Dit kan niet zomaar veranderd worden. Ook niet als dit (heel) veel gaat kosten.

Bron/meer...
Tags: compensatie, instemming, uitspraken

Ook de Hoge Raad geeft aan dat Fair Play Centers onvoldoende rekening heeft gehouden met de belangen van de medewerkers bij de wijziging van de pensioenregeling.

Bron/meer...
Tags: compensatie, pensioenveranderingen, uitspraken

Werkgever wil de pensioenregeling eenzijdig wijzigen maar slaagt er niet in om om aan te tonen dat het werkgeversbelang groter is dan belang werknemers bij ongewijzigde voortzetting.

Bron/meer...
Tags: compensatie, uitspraken

Instemmen mits aan voorwaarden wordt voldoen is anders dan niet instemmen mits aan voorwaarden wordt voldaan.

Bron/meer...
Tags: instemming, uitspraken

Ondernemingsraden worden nogal eens op het verkeerde been gezet bij een voorgestelde verandering van de pensioenregeling.

Bron/meer...
Tags: instemming, uitspraken

Mag een werkgever wijzigingen in het arbeidsvoorwaarden reglement aanbrengen na overleg en akkoord met de ondernemingsraad? Ja. Het arbeidsvoorwaardenreglement maakt onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst, terwijl de individuele arbeidsovereenkomst een zogenoemd incorporatiebeding bevat, dat inhoudt dat bestaande en toekomstige afspraken tussen ondernemer en ondernemingsraad doorwerken in de arbeidsovereenkomst

Bron/meer...
Tags: instemming, uitspraken, wor

werkgever mag er niet van uitgaan dat werknemer die geen bezwaar maakt tegen verandering pensioenregeling heeft ingestemd.

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Wijziging van een pensioenregeling met negatieve optie (werknemer stemt niet bewust in) eis aan werknemer toegewezen.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, compensatie, instemming, uitspraken

Beroep waarbij adviseur van de werkgever wel juiste maar geen volledige informatie heeft gegeven.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, volledige informatie

uitspraak inzake eenzijdige wijziging pensioenregeling

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Bestendige gedragslijn is ook een regeling!

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Interessante uitspraken zie ook de uitspraak over "gelijke Behandeling"

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Mooie opbouw uitspraak inzake beroep op eenzijdige wijziging vanwege zwaarwichtig financieel belang.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, eigen bijdrage

Diverse uitspraken met commentaar van Eric Lutjens

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Het arrest Kuijpers II gaat over een werknemer die niet volledig duidelijk is gemaakt wat de verandering van arbeidsvoorwaarde in heeft gehouden en hij heeft niet ondubbelzinnig ingestemd met de verandering

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Hoger beroep: Waardeoverdracht van gegarandeerd pensioen naar een pensioenfonds: pensioenuitvoerder heeft werknemer er niet op gewezen dat pensioenfonds moet korten en dus financieel risico loopt en draait op voor eventuele schade (lager pensioen).

Bron/meer...
Tags: uitspraken, informatie verstrekken, instemming, onjuiste communicatie

Werknemers wordt in het gelijk gesteld omdat (adviseurs van) de werkgever bij de verandering van het gegarandeerde pensioen naar een beschikbare premieregeling te weinig informatie heeft verstrekt.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, informatie verstrekken, onjuiste communicatie, beschikbare premie

Onrechtmatige daad werkgever vanwege geven onvoldoende informatie aan een werknemer.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, informatie verstrekken

Diverse artikelen en uitspraken over indexatie.

Bron/meer...
Tags: indexaties, lage rendementen, uitspraken

Werkgever wijzigt indexatieclausule en werknemers van ECN gaan hiermee niet akkoord. de Hoge Raad is duidelijk: ook als werknemer uit dienst is heeft deze zijn/haar pensioenrechten en deze mogen niet veranderd worden.

helaas is niet ingegaan op art 19PW (redelijkheid en billijkheid van de wijziging). Deze uitspraak past in het onderzoek van pensioenklokkenluider.nl waarbij het laten vervallen door verzekeraars (o.a. Nationale Nederlanden, ASR en Delta Lloyd) van het recht op toekomstige indexaties aan de orde is.

Bron/meer...
Tags: indexaties, pensioenklokkenluider.nl, uitspraken, pensioenklokkenluider.nl

Werkgever wil af van indexaties en sluit het pensioencontract bij een nieuwe pensioenuitvoerder. de oude pensioenuitvoerder heeft onvoldoende middelen in het depot om te indexeren. De werkgever is van mening dat met het sluiten van een nieuw contract de aansprakelijkheid om te indexeren is vervallen. De rechter oordeelt anders.

Bron/meer...
Tags: indexaties, pensioenpaard van troje, uitspraken, pensioenklokkenluider.nl

Commentaar AEGON juridisch: mag werkgever erop vertrouwen dat werknemer instemt met verandering pensioenregeling zonder uitdrukkelijke instemming?

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, uitspraken

Werknemer heeft niet ingestemd met verandering pensioenregeling.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, uitspraken

Wijziging pensioenregeling afgewezen: werknemers hebben niet ingestemd met verandering door niet te reageren.

Bron/meer...
Tags: uitspraken, eenzijdige wijziging

Ontslag en deeltijdpensioen. Korting op WW?

Bron/meer...
Tags: uitspraken

Kroniek Pensioenrecht. Verschillende uitspraken besproken.

Bron/meer...
Tags: instemming, medezeggenschap, uitspraken

Circulaire Toezichthouder verzekeraars: verantwoordelijkheid verzekeraars voor financiële gevolgen hybride pensioenregelingen/streefregelingen.

Bron/meer...
Tags: lage rendementen, lage rente, uitspraken, onjuiste communicatie

KLM wil nieuwe pensioenuitvoeringsovereenkomst sluiten om onder (kosten van) indexaties uit te komen. Mag niet van de rechter.

Bron/meer...
Tags: indexaties, uitspraken