Bibliotheek OR en Pensioen

intro leeftijd wet wor overheid instemming medezeggenschap pensioenrecht beschikbare premie grootverdieners netto pensioen franchise vraag en antwoord verplichte pensioendatum 67 jaar premiestaffels ongelijke behandeling pensioenmaxima afstand doen van pensioen eenzijdige wijziging solidariteit aow pensioenveranderingen compensatie pensioen 2015 pensioenwet pensioeninformatie toeslagen pensioenvervroeging vervalt vordering op verzekeraar premiebijdrage werknemers partnerpensioen maximaal waardeoverdracht demotie nieuwsbrief klokkenluider en pensioen indexaties beleggen lage rente lage rendementen onjuiste communicatie woekerpolissen transparantie pensioenpaard van troje uitspraken flexibiliteit pensioenklokkenluider.nl pensioenleeftijd informatie verstrekken scheiding en pensioen generatiepact eigen bijdrage volledige informatie pensioen en ontslagdatum pensioenakkoord compenseren inhaal gemiste pensioenopbouw invaren rekenrente

Stappenplan aanpassing pensioenrichtdatum naar 68 jaar.

Volgens ons moet de OR bij aanvang betrokken worden en niet, zoals in het overzicht aan het einde.

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, instemming, pensioenrecht, verplichte pensioendatum 67 jaar

De vraag van een werknemer: Kan ik eerder met pensioen en hoe gaat dit dan?

Het lijkt allemaal simpel, maar .....

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, verplichte pensioendatum 67 jaar

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen stijgt snel. Bij ambtenaren heel snel: van 59,5 jaar in 2006 tot 63,5 jaar in 2015. Nog ruim voor de ingangsdatum van hun Aow.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, verplichte pensioendatum 67 jaar, solidariteit

We moeten langer doorwerken, maar er zijn 600.000 Nederlanders met een WW-uitkering en bijna 900.000 Nederlanders met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De werkeloosheid daalt, maar niet onder ouderen.

Een goede reden om te bezuinigen op pensioen?

Bron/meer...
Tags: demotie, overheid, verplichte pensioendatum 67 jaar, solidariteit

De pensioenfederatie vindt het ook wenselijk dat werknemers de mogelijkheid krijgen om een gedeelte van hun pensioen in een keer op te nemen.

Op zicht een hele goede zaak, maar in wiens belang is het dat zij dit willen toestaan pas nadat het pensioen tot uitkering komt en niet al eerder (voor bij voorbeeld de aflossing van een gedeelte van de hypotheek)?

Bron/meer...
Tags: medezeggenschap, pensioenvervroeging, verplichte pensioendatum 67 jaar, aow

De ingangsdatum van de Aow gaat versneld omhoog. In 2018 is het 66 jaar en in 2021 67 jaar. Hierna kan deze ingangsdatum verder stijgen. Dit is al in de huidige wetgeving vastgelegd.

Bron/meer...
Tags: verplichte pensioendatum 67 jaar, aow, leeftijd, pensioenvervroeging

Een MasterThesis van C.A.J.M. Peters met als onderwerp:

Is het juridisch mogelijk en wenselijk om bestaande pensioenaanspraken op 65 jaar collectief zonder tussenkomst van de individuele werknemers te wijzigen naar pensioendatum 67 jaar.

Bron/meer...
Tags: eenzijdige wijziging, verplichte pensioendatum 67 jaar, leeftijd, instemming

Opzeggen arbeidsovereenkomst vanwege pensionering: zo gemakkelijk is dit niet ...

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, verplichte pensioendatum 67 jaar

Pensioenrekenleeftijd op 1 januari 2018 naar 68 jaar

Bron/meer...
Tags: instemming, beschikbare premie, medezeggenschap, verplichte pensioendatum 67 jaar

Pensioenopgave sluit niet aan bij pensioensituatie vanwege verschillende administratie pensioenuitvoerders. AOW-ingangsdatum, pensioen 67 jaar, eerder opgebouwde pensioenen. Hoe gaan werknemers hieruit komen?

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, verplichte pensioendatum 67 jaar

Onderzoek naar verwachte, gewenste en gevreesde pensioenleeftijd.

de wens van veel Nederlanders (62 jaar) is anders dan wat zij vrezen (boven de 67 jaar). De helft van de geënquêteerden heeft nog nooit bekeken hoe hij of zij er voor staat.

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, verplichte pensioendatum 67 jaar

Doorwerken na ingang pensioen wordt gemakkelijker. Hierbij de wettekst

Bron/meer...
Tags: aow, leeftijd, verplichte pensioendatum 67 jaar

De Wet werk en zekerheid treedt per 1 juli 2015 in werking. Deze, op 10 juni 2014 in de Eerste kamer aangenomen wet (nr. 33.818) waarin het nieuwe ontslagrecht is geregeld, kent ook enkele bepalingen die verband houden met pensioen. In het nieuwe artikel 7:669 BW is in lid 4 het pensioenontslag opgenomen. Ligt dat pensioenontslag vóór de datum waarop de werknemer AOW-gerechtigde wordt dan dient deze datum op grond van artikel 7 lid 1 onderdeel b van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL) objectief gerechtvaardigd te zijn, daarna niet. Met andere woorden: de AOW-leeftijd is bepalend.

Een risicopartnerpensioenknip is na invoering van de versobering van het Witteveenkader per 1-1-2015 toegestaan zodat de versobering geen gevolgen heeft voor verstreken dienstjaren. Als gevolg van de versobering, zo wordt geredeneerd, moet het nabestaandenpensioen op basis van risicodekking, de risicomethode, ook over de verstreken jaren, in tegenstelling tot de opbouwmethode, gebaseerd worden op de beperkte opbouwruimte. Middels onderdeel 2.3 van het beleidsbesluit BLKB2014/1702M van 23 september 2014 is toegestaan met het oog op een redelijke wetstoepassing dat de tot 1-1-2015 van toepassing zijnde opbouwruimte ook na die datum van toepassing blijft over het tot 1-1-2015 van toepassing zijnde pensioengevend loon. Hiermee krijgen aanspraken op nabestaandenpensioen, zowel op opbouwbasis als op risicobasis, ook na invoering van de versobering van het Witteveenkader een gelijke behandeling.

Bron/meer...
Tags: ongelijke behandeling, overheid, verplichte pensioendatum 67 jaar, pensioenvervroeging

De Wet Werk en Zekerheid regelt onder andere dat de werkgever de arbeidsovereenkomst mag opzeggen per het moment dat de Aow van de werknemer in gaat of bij een afwijkende pensioendatum. Het is dus van belang dat de ingangsdatum van de pensioenregeling en de Aow-ingangsdatum op elkaar aansluiten. Anders kunnen werknemers tussen de financiële wal en het schip terecht komen.

Bron/meer...
Tags: verplichte pensioendatum 67 jaar, aow, leeftijd, solidariteit

In vraag en antwoord van de belastingdienst is ook aandacht gegeven aan de vraag of een pensioen altijd op leeftijd 67 jaar moet ingaan. Het antwoord is nee.

Bron/meer...
Tags: verplichte pensioendatum 67 jaar